Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

Sukladno članku 90. Zakona o tržišu plina (NN 18/18), operator transportnog sustava donosi mrežna pravila transportnog sustava.
U postupku donošenja mrežnih pravila transportnog sustava, operator transportnog sustava dužan je osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti javnu raspravu u trajanju od najmanje 15 dana.

Izmjene i dopune odredbi mrežnih pravila transportnog sustava provest će se na prijedlog operatora transportnog sustava ili na zahtjev Hrvatske energetske regulatorne agencije po proceduri jednakoj kao i za donošenje.