Mrežna pravila transportnog sustava

OKONČANA JAVNA RASPRAVA O „PRIJEDLOGU
MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA“  od 25. ožujka 2017.

 
Plinacro d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 31. ožujka 2017. godine (Klasa: 310-05/17-02/56, Ur.br. 371-01/17-07) donosi nova Mrežna pravila transportnog sustava (03/2017.).
O „Prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava“ prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 11. ožujka do 25. ožujka 2017. godine. Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zaprimljeno je šest prijedloga izmjena i dopuna predstavnika zainteresirane javnosti.  
Energetski subjekti koji su dostavili očitovanja u to za predviđenom roku su: Dokumentaciju o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću moguće je pronaći na sljedećim poveznicama: Navedena Mrežna pravila transportnog sustava stupaju na snagu 01. travnja 2017. godine.  
POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI  
od 11. ožujka do 25. ožujka 2017. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezane uz prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava se održava od 11. ožujka do 25. ožujka 2017.

Na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/40, Ur.broj:371-01/16-05) od 28. listopada 2016. godine te Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/17-02/56, Ur.broj: 371-01/17-03) od 24. veljače 2017. godine, Plinacro je donio nova Mrežna pravila transportnog sustava. U međuvremenu, ukazala se potreba za prijedlog Mrežnih pravila sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 312/2014 o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža, a što je detaljnije obrazloženo u Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu:  najkasnije do 25. ožujka 2017. godine., na način da:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2017-03"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2017-03 IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: