Compliance

Praćenje usklađenosti poslovanja (Compliance)
 
Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN 99/19), Plinacro je uspostavio funkciju praćenja usklađenosti poslovanja (tzv. Compliance), čiji je zadatak kontinuirano praćenje usklađenosti poslovanja Plinacra sa relevantnim pravnim okvirom, uz poseban fokus na sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.
 
Službenik za praćenje usklađenosti poslovanja (Compliance Officer):
Vedran Špehar
 
Kontakt podaci:
Telefon: +385 1 6301 782
e-mail: compliance@plinacro.hr
Adresa: Savska cesta 88a, 10000 Zagreb