Priključenje na transportni sustav

Pravila priključenja

Temeljem Zakona o tržištu plina  i Mrežnih pravila transportnog sustava, pružanje standardne usluge priključenja na transportni sustav i povećanja priključnog kapacitet, obavlja se temeljem sklopljenog Ugovora o priključenju na transportni sustav.

Krajnji kupac koji se želi priključiti na plinski sustav prvenstveno je dužan podnijeti zahtjev za priključenje na distribucijski sustav operatoru distribucijskog sustava koji za to distribucijsko područje ima sklopljen ugovor o koncesiji. Iznimno od navedenog, krajnji kupac može se izravno priključiti na transportni sustav ako je:
  1. Krajnji kupac koji će trošiti plin za istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije uz priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta koji je veći od 50 MWh/h.
  2. Krajnji kupac koji će trošiti plin uz priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta od minimalno 250 MWh/h.
  3. Krajnji kupac koji će trošiti plin za daljnju prodaju stlačenog prirodnog plina prema posebnim propisima u postrojenju instalirane snage od minimalno 5 MWh/h.
Mrežnim pravilima transportnog sustava detaljno je propisan postupak izdavanja  uvjeta priključenja, odnosno posebnih uvjeta i energetske suglasnosti za priključenje  na transportni sustav, a u nastavku su osnovne informacije.


Uvjeti priključenja na transportni sustav

Uvjeti priključenjenja su uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, odnosno građenje, koje utvrđuje operator transportnog sustava kao javnopravno tijelo.

Projektant podnosti zahtjev za utvrđivanje uvjeta priključenja odnosno posebnih uvjeta putem nadležnog urpavnog tijela, odnosno ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja.
Uz zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti opis i grafički prikaz zahvata u prostoru i/ili elaborat koji je prema posebnom propisu uvjeta za utvrđivanje posebnih uvjeta.

Iznimno, zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja operatoru transportnog sustava podnosi nositelj energetske suglasnosti koji zahtijeva promjenu na postojećem priključku građevine priključene na transportni sustav. Uz zahtjev, podnositelj je dužan priložiti akt kojim je odobrena gradnja. 

Obrazac zahtjeva

Predugovor o priključenju na transportni sustav

Investitor ili vlasnik građevine koja se priključuje na transportni sustav ili operator transpotnog sustava imaju pravo zatražiti sklapanje predugovor o priključenju na transportni sustav.


Energetska suglasnost za priključenje na transportni sustav

Investitor ili vlasnik građevine je dužan prije priključenja na transportni sustav od operatora transportnog sustava ishoditi energetsku suglasnost.
Energetska suglasnost je isprava kojom se utvrđuju zajamčeni tehnički i tehnološki uvjeti priključenja na transportni sustav.

U slučaju priključenja nove građevine, podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dužan priložiti akt kojim se odobrava gradnja sukladno propisima kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja.
U slučaju priključenja postojeće građevine, podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dužan priložiti projektnu dokumentaciju kojom dokazuje da su ispunjeni uvjeti za priključenje postojeće građevine na transportni sustav sukladno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja.


Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor priključka koji je podnio zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti, prema cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava.
Obrazac zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti
 
Zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja (u slučaju promjene na postojećem priključku)  i zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti za priključenje na transportni sustav podnose se pisanim putem, dostavom odgovarajućeg, ispravno popunjenog, obrasca na sljedeću adresu:

PLINACRO d.o.o.
Sektor razvoja i investicija
n/r direktor
Savska cesta 88a,
10000 Zagreb

Ugovor o priključenju na transportni sustav


Ugovor o priključenju na transportni sustav sklapa se na temelju izdane energetske suglasnosti. Ugovor o priključenju na transportni sustav sklapaju operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava ili operator sustava skladišta plina ili proizvođač prirodnog plina ili krajnji kupac na transportnom sustavu u postupku priključenja na transportni sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.
Ugovorom o priključenju na transportni sustav uređuju se uvjeti priključenja na transportni sustav te financijske obveze sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta.


Obrazac Ugovora o priključenju na transportni sustav


Stavljanje priključka u funkciju

Operator transportnog sustava dužan je, na temelju Ugovora o priključenju, staviti u funkciju priključak građevine najranije s danom početka isporuke plina prema Ugovoru o opskrbi plinom koji priključenik ima sklopljen ili će sklopiti sa svojim opskrbljivačem plinom, a u kojem ugovoru je priključak utvrđen kao mjesto isporuke plina.

Nastavno na navedeno, priključenikov opskrbljivač plinom ili priključenik, ako je ujedno i opskrbljivač plinom, mora pravovremeno i na za to propisan način s operatorom transportnog sustava sklopiti odgovarajući ugovor o transportu plina, a što je preduvjet za stavljanje u funkciju priključka.