Etičko povjerenstvo

Vedran Špehar, član
Marija Knežević, članica
Mihael Slunjski, član

Adresa elektroničke pošte:

Etički kodeks društva Plinacro d.o.o.