Posebni uvjeti i uvjeti priključenja, potvrde na glavni projekt i legalizacija

Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

Trgovačko društvo Plinacro d.o.o., kao javnopravno tijelo, u skladu s propisanom zakonskom regulativom, utvrđuje posebne uvjete i uvjete priključenja u svrhu izrade idejnog projekta i/ili glavnog projekta. Navedeni dokument izdaje se na temelju čl. 135. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i čl. 82. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

POSEBNI UVJETI – uvjeti za građenje koje utvrđuje Plinacro d.o.o. sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, uvjeti za provedbu zahvata u prostoru odnosno građenje, na način propisan tim propisima, a u svrhu osiguranja sigurnosti transporta plinovodima u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje siguran transport plinovodima te važećim Mrežnim pravilima transportnog sustava

 Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
 
Projektant podnosi zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem nadležnog upravnog tijela, odnosno ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje.
 
Posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđuju se kao elektroničke isprave.
 
Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »eDozvola«.
 
Predmetni uvjeti utvrđuju se u skladu sa Zakonom o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima („Službeni list“ 64/73) te primjenom Pravilnika o tehničkim normativima i uvjetima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport („Službeni list“ 26/84), koji je na snazi sukladno Zakonu o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (NN 53/91).

Posebni uvjeti sadrže:
a) opće i tehničke uvjete izvođenja radova u zaštitnom pojasu transportnog sustava,
b) situacijski prikaz s ucrtanim magistralnim plinovodima, instalacijama i objektima
operatora transportnog sustava,
c) skice mogućih tehničkih rješenja križanja, paralelnog vođenja, minimalnih propisanih udaljenosti, posebnih mjera zaštite,
d) druge uvjete u skladu s posebnim propisima.

Ako zbog izvođenja radova postoji mogućnost ograničenja ili obustave isporuke plina, operator transportnog sustava će istu navesti u posebnim uvjetima.
 
Odgovorna osoba u PJ tehničke zaštite plinovoda utvrdit će posebne uvjete koji se sastoje od općih i tehničkih uvjeta te ih dostaviti podnositelju zahtjeva u zakonski propisanim rokovima.

Svoje upite vezane uz utvrđene posebne uvjete možete uputiti na sljedeću mail adresu:

Izdavanje potvrde na glavni projekt

U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom, elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »eDozvola«.
 
Na temelju utvrđenih općih i tehničkih uvjeta iz posebnih uvjeta, podnositelj zahtjeva (projektant) u obvezi je izraditi Separat (izvadak iz glavnog projekta) tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetne građevine i instalacija u vlasništvu Plinacra.
Ukoliko su ispunjeni zahtijevani opći i tehnički uvjeti iz posebnih uvjeta, Plinacro će izdati potvrdu na glavni projekt.

Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti od javnopravnog tijela izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

Legalizacija
 
Plinacro d.o.o. kao energetski subjekt odgovoran za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina, siguran i pouzdan rad, održavanje i razvoj transportnog sustava od interesa za Republiku Hrvatsku sudjeluje u postupku legalizacije sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17).
 
Upite vezane uz postojeće predmete legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada možete poslati na sljedeću mail adresu:

Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke koje zaprimimo obrađujemo isključivo u svrhu postupanja po podnesenom zahtjevu. Dostavljena dokumentacija čuva se trajno kao dokaz osnove za izdavanje odnosno odbijanje izdavanja Posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, Potvrde na glavni projekt ili Potvrde u svrhu legalizacije. Uz gore navedenu dokumentaciju, u svrhu dostave odgovora na zahtjev, potrebni su nam i vaši kontakt podaci. Dostavljanje drugih osobnih podataka ili dokumentacije nije potrebno. Sve informacije o zaštiti Vaših osobnih podataka i načinu na koji Plinacro postupa s njima možete pronaći ovdje