Zakonska regulativa

ZAKONI
 

OPĆI AKTI
 
        1. PRAVILNICI
 1. Mrežna pravila transportnog sustava  ("Narodne novine", broj 50/1831/1989/19 i 36/20) - neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ("Narodne novine", broj 50/18, 88/19 i 36/20) - neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina  ("Narodne novine", broj 50/18
 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina ("Narodne novine", broj 50/18 i 26/20)
 5. Opći uvjeti opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 50/18, 88/19 i 39/20) - neslužbeni pročišćeni tekst
 6. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ("Narodne novine", broj 60/1839/20 i 136/20)
 
         2. METODOLOGIJE
 1. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine", broj 79/20 i 36/21)
 2. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 48/18 i 25/19)
 3. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta ("Narodne novine", broj 48/18
 4. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina ("Narodne novine", broj 48/18 i 79/20) - neslužbeni pročišćeni tekst

         3. OSTALI PROPISI I ODLUKE
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina ("Narodne Novine", broj 147/20) 
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/16)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina ("Narodne novine", broj 122/16)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 78/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom ("Narodne novine", broj 65/15)
 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 130/09)

UREDBE I DIREKTIVE EUROPSKE UNIJE
 
 • Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ  (HREN )
 • Direktiva (EU) 2019/692 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (HR/ EN)
 • Uredba (EU) 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (HR/EN)
 • Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (HR/ EN)
 • Odluka Komisije od 10. studenoga 2010. o izmjeni Priloga I. poglavlja 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (HR/EN)
 • Odluka Komisije od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (HR/EN)
 • Odluka Komisije (EU) 2015/715 оd 30. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (HR/EN)
 • Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (HR/EN)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1348/2014оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (HR/EN)
 • Uredba (EU) 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ br. 713/2009, (EZ) br. 741/2009 i (EZ) br. 715/2009 (HR/EN)
 • Delegirajuća Uredba Komisije (EU) 2018/540 оd 23. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (HR/ EN)
 • Uredba Komisije (EU) br. 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (HREN) (BAL NC)
 • Uredba Komisije (EU) 2015/703 оd 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (HR/EN) (INT NC)
 • Uredba Komisije (EU) 2017/459 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (HR/EN(CAM NC)
 • Uredba Komisije (EU) 2017/460 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (HR/EN) (TAR NC)
 • Uredba (EU) br. 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (HR/EN) (SOS NC)
 
OBVEZUJUĆI MEĐUNARODNI SPORAZUMI

MREŽNA PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA IZVAN SNAGE
 
ZAKON O TRŽIŠTU PLINA IZVAN SNAGE
 • Zakon o tržištu plina ("Narodne Novine broj 28/1314/14 i 16/17)- vrijedio do 3. ožujka 2018. godine