Zahtjev za dodjelu donacije


Plinacro d.o.o., želeći pružiti potporu kvalitetnim humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, zdravstvenim, znanstvenim, sportskim i drugim projektima i programima koji pridonose dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija.
 
Programska područja u sklopu kojih je moguće podnošenje zahtjeva za donaciju su:
  1. Umjetnost, kultura i kulturna baština (poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje nacionalne i lokalne kulturne baštine, pomoć nadarenim umjetnicima i promocija hrvatske kulture u svijetu)
  2. Znanost (znanstveno-istraživački projekti, razvojni projekti, održavanje znanstvenih i stručnih  skupova, poticanje izvrsnosti)
  3. Odgoj i obrazovanje (edukacijski i obrazovni projekti i programi namijenjeni djeci i mladima do 25 godina starosti)
  4. Sport (poticanje i promicanje tjelesne kulture i sportskih aktivnosti, (posebno aktivnosti djece i mladih i za djecu i mlade), unaprijeđenje zdravlja)
  5. Humanitarni rad i zaštita ljudskih prava (zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima, podrška osobama s invaliditetom, zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika)
 
Za financiranje nisu prihvatljive sljedeće aktivnosti:
Sredstvima donacije mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta ili programa za koji se traži donacija. Prilikom procjene projekta, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.
 
Prihvatljivi troškovi su:
 
Tko može podnijeti zahtjev?

Zahtjev mogu podnijeti:
 
1) organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, klubovi, obrazovne i kulturne ustanove i druge osobe) upisane u Registar neprofitnih organizacija, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz ranije navedenih programskih područja financiranja;

 
U razmatranje neće biti uzeti zahtjevi koje podnesu: 
Kako se prijaviti na natječaj?
 
Obvezni dokumenti i obrasci za prijavu projekta:


Zahtjevi i priloženi materijali se ne vraćaju.
 
Zahtjevi se šalju na adresu:
Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a
10000 Zagreb

s naznakom: Zahtjev za dodjelu donacije
 
Ili elektronskim putem na:

Osnovni kriteriji za odluku o odobravanju donacije su pripremljenost i kvaliteta projekta/programa i korist za društvenu zajednicu, osim u slučaju doniranja djelatnika i/ili bivših djelatnika Plinacra u svrhu plaćanja troškova za zdravstvene potrebe.
 
Rok u kojemu se podnose zahtjevi za dodjelu donacija traje od objave javnog poziva do njegova opoziva.

Zaprimljene zahtjeve razmatrati će Povjerenstvo za donacije i sponzorstva. Povjerenstvo će se periodično, po potrebi, sastajati te u roku od 30 dana od zaprimanja razmotriti svaki pojedinačni zahtjev, pri čemu je slobodno prihvatiti i Upravi na odobrenje predložiti i djelomično ispunjenje zahtjeva (npr. dodjelu donacije u nižem iznosu od zatraženog) ili sponzoriranje umjesto dodjele donacije. Konačnu odluku o dodjeli donacije donosi Uprava, na prijedlog Povjerenstva. Plinacro će najkasnije u roku od 45 dana od zaprimanja zahtjeva obavijestiti podnositelja o odluci.

Razmatrat će se samo zahtjevi koji sadrže potpunu i urednu dokumentaciju. U slučaju primitka zahtjeva koji ne sadrži potpunu i urednu dokumentaciju, Plinacro neće biti dužan podnositelja zahtjeva pozvati na dopunu zahtjeva.
 
U slučaju djelomičnog ili cjelovitog prihvaćanja zahtjeva za donaciju Plinacro će pozvati podnositelja zahtjeva na sklapanje ugovora o donaciji. Ugovorom će se, među ostalim, definirati predmet ugovora, rok i način isplate sredstava primatelju, obveza namjenskog trošenja sredstava od strane primatelja, način i rok podnošenja izvješća primatelja o izvršenju projekta, odricanje Plinacra od neposredne ili posredne odgovornosti za štete proizašle iz bilo koje aktivnosti primatelja u provedbi ugovorenog projekta ili programa i način rješavanja sporova. U slučaju neprihvaćanja zahtjeva za donaciju, Plinacro će o istome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Prije potpisivanja ugovora, Plinacro će od odabranog podnositelja zahtjeva na uvid tražiti sljedeću dokumentaciju:


Plinacro neće biti dužan sklopiti ugovor o donaciji s odabranim podnositeljem zahtjeva koji ne dostavi traženu dokumentaciju.
 
U slučaju dodatnih pitanja vezanih za javni poziv, prijavitelji se mogu obratiti Plinacru na sljedeću adresu elektroničke pošte: 
 
Temeljem ovog javnog poziva ne postoji pravo na dodjelu donacija, a Plinacro, i nakon odabira podnositelja zahtjeva, sve do sklapanja ugovora, zadržava pravo ne dodijeliti donaciju niti jednom od prijavljenih projekata ili programa.
 
Popis sklopljenih ugovora o donaciji s popisom korisnika donacije objavljuje se na web stranicama Plinacra.

Obrazac za prijavu za dodjelu donacije
Pravilnik o donacijama i sponzorstvima u Plinacru