Predviđanje dnevnog preuzimanja plina

PREDVIĐANJE DNEVNOG PREUZIMANJA PLINA NA IZLAZIMA IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA KOJI SU UJEDNO ULAZI U DISTRIBUCIJSKE SUSTAVE

Predviđanje preuzimanja plina provodi Plinacro koji je kao operator transportnog sustava odlukom Agencije određen za obavljanje zadaća predviđajuće strane.
Matematički algoritam za izračun predviđanja dnevnog preuzimanja plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ujedno ulazi u distribucijske sustave temelji se na studiji „Izrada jedinstvenog standardnog profila potrošnje za obračunska mjerna mjesta bez dnevnog mjerenja u Republici Hrvatskoj“, koju je 2017. godine za Agenciju izradio Fakultet strojarstva Sveučilišta u Mariboru. 
Navedena studija preporučuje da se ovisnost dnevne potrošnje plina na distribucijskim sustavima o srednjoj dnevnoj temperaturi zraka za plinski dan opisuje matematičkim modelom funkcije tzv. „sigmoide“. Krivulja sigmoide je blago zakrivljena u oblik slova S i ima karakteristiku najbližu ponašanju temperaturno ovisnih potrošača plina sa značajnim promjenama potrošnje u ovisnosti o temperaturi na sredini temperaturnog raspona od -20°C do +30°C, i sa skoro konstantnim iznosom u području izrazito niske i izrazito visoke temperature. Funkcija sigmoide već se koristi za predviđanje potrošnje i u drugim državama članicama Unije (Njemačka, Slovenija).
Navedenom studijom, na temelju povijesnih podataka o preuzimanju plina distribucijskih sustava i izmjerenim srednjim dnevnim temperaturama, izračunati su i parametri modela sigmoide za 18 meteoroloških zona u Republici Hrvatskoj, s pretpostavkom da je ovisnost potrošnje o temperaturi za sve distribucijske sustave u istoj meteorološkoj zoni jednaka (parametri modela predviđanja).
 

 
                                         Slika 1. – Grafički prikaz sigmoide i pripadna formula
 
Predviđanje dnevnog preuzimanja svakog pojedinog distribucijskog sustava povezanog na transportni sustav Plinacro provodi uvrštavanjem normiranog srednjeg dnevnog preuzimanja plina promatranog distribucijskog sustava i srednje dnevne temperature za plinski dan, koju Plinacro pribavlja od Državnog hidrometeorološkog zavoda (dalje: DHMZ), u matematički izraz sigmoide parametara koji odgovaraju meteorološkoj zoni u kojoj se promatrani distribucijski sustav nalazi. Popis 18 meteoroloških zona sa pripadajućim izlazima prema distribucijskim sustavima i meteorološkim stanicama za mjerenje i prognozu temperature nalazi se u tablici u nastavku.
MZ Izlaz iz transportnog sustava Meteo. stanica
MZ01 Bjelovar, Čepelovac- 2 bar - Čepelovac, Doljani - 3 bar – Doljani, Draganac - 4 bar – Draganac, Veliki Grđevac - 3 bar - Veliki Grđevac, Narta - 3 bar – Narta, Veliki Grđevac - 3 bar - Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo - 3 bar - Veliko Trojstvo, Virje - 3 bar – Novigrad, Virje - 3 bar - Virje Bjelovar
MZ02 Badljevina - 3 bar – Badljevina, Brezine - 3 bar – Brezine, Daruvar - 3 bar – Daruvar, Dobrovac - nova - 3 bar – Lipik, Dobrovac - nova - 3 bar - Poljoprivreda Lipik, Garešnica - 3 bar – Garešnica, Grubišno Polje - 3 bar - Grubišno Polje, Končanica - 3 bar – Končanica, Kukunjevac - 3 bar – Kukunjevac, Pakrac I - 3 bar – Pakrac, Pakračka Poljana - 3 bar - Pakračka Poljana, Sirač - 3 bar - Sirač, Sirač - 4,5 bar - Kamenolom Sirač Daruvar
MZ03 Čabdin - 3,5 bar – Jastrebarsko, Karlovac - 4 bar - Karlovac Karlovac
MZ04 Benkovac - 3,5 bar – Benkovac, Knin - 5 bar – Knin, Split - 3,5 bar - Dugopolje, Split - 12 bar - Split Knin
MZ05 Bedekovčina - 3 bar – Bedekovčina, Dubrovčan - 3 bar – Dubrovčan, Klanjec - 3 bar – Klanjec, Konjščina, Krapina - 3 bar – Krapina, Kumrovec - 3 bar – Kumrovec, Straža - 3 bar – Pregrada, Tuheljske Toplice - 3 bar - Tuheljske Toplice, Zabok - 10 bar - Donja Stubica, Zabok - 3 bar - Zabok Krapina
MZ06 Gaj - 3 bar – Gaj, Gradec - 3 bar - Farma Gradec, Gradec - 3 bar – Gradec, Gradečki Pavlovac - 3 bar - Asfaltna baza, Haganj - 6 bar – Haganj, Koprivnica II - 6 bar – Koprivnica, Križevci - 3 bar – Križevci, Ladinec - 3 bar – Ladinec, Vrbovec - 6 bar – Vrbovec, Žabno - 3 bar - Žabno Križevci
MZ07 Poreč - 4 bar – Poreč, Pula - 12 bar – Pula, Rovinj - 4 bar – Rovinj, Umag - 4 bar – Umag Monte Cope
MZ08 Ogulin - 3 bar - Ogulin Ogulin
MZ09 Kršan - 6 bar - Potpićan Pazin
MZ10 Budrovac staklenici i - 2 bar – Staklenici Budrovac, Đurđevac - 2 bar – Đurđevac, Ferdinandovac - 2 bar – Ferdinandovac, Hampovica - 2 bar - Hampovica, IP Kalinovac 5 - 3 bar - Sesvete, Kalinovac - 2 bar - Kalinovac, Kloštar Podravski - 2 bar - Kloštar Podravski, Molve selo - 2 bar - Molve, Pitomača - 3 bar – Pitomača, Slatina, Suha žbuka - 4,5 bar - Suha žbuka, Virovitica RC Bilogora
MZ11 Baranja, Belišće - 2,2 bar – Valpovo, Bokšić - 3 bar – Bokšić, Bokšić - 3 bar – Crnac, Čačinci - 3 bar – Čačinci, Donji Miholjac - 3 bar - Donji Miholjac, Ivankovo - 3 bar – Ivankovo,  Magadenovac - 3 bar – Magadenovac, Marijanci - 3 bar – Marjanci, Našice, Negoslavci - 3 bar – Opatovac, Osijek - Đakovo, Viljevo - 3 bar – Viljevo, Vinkovci - 3 bar - Vinkovci i okolica, Vukovar RC Osijek Čepin
MZ12 Rijeka Istok – 4 bar – Rijeka, Rijeka zapad - 16 bar – Rijeka, Rijeka zapad - 4 bar - Rijeka Rijeka
MZ13 Kutina, Okoli - 3 bar – Okoli, Sisak - 6 bar – Sisak, Stružec – 3bar - Stružec Sisak
MZ14 Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci, Donji Andrijevci - 3 bar - HEP, Ferovac - 3 bar – Pleternica, Nova Gradiška, Orahovica - 3 bar – Orahovica, Požega, Slavonski Brod - 3 bar - Sl. Brod, Strizivojna - 3 bar – Vrpolje, Županja - 3 bar – Gradište, Županja - 3 bar - Županja Slavonski Brod
MZ15 Šibenik - 12 bar - Šibenik, Drniš - 3,5 bar - Drniš Šibenik
MZ16 Cerje Tužno - 3 bar - Sela (IVKOM), Donje Međimurje - 12 bar – Prelog, Donje Međimurje - 3 bar - D.Dubrava, Gola - 3 bar – Gola, Ivanec - 3 bar – Ivanec, Legrad - 3 bar – Legrad, Međimurje, Novi Marof, Varaždin Varaždin
MZ17 Biograd - 3,5 bar – Biograd, Zadar - 5 bar - Zadar srednji tlak Zadar
MZ18 Dugo Selo, Ivanić Grad, Ivanja Reka - 6 bar - Iv. Reka, Sesvete, Jakovlje - 3 bar - Jakovlje, Sv. Ivan Zelina - 3 bar – Zelina, Zagreb, Zagreb zapad - 25 bar – Samobor, Zagreb zapad - 3,5 bar - Sv. Nedjelja, Zaprešić - 6 bar - Zaprešić Zagreb Maksimir
 
U cilju ispunjavanja odredbi Uredbe BAL u dijelu pružanja informacija, predviđanje dnevnog preuzimanja za plinski dan D provodit će se prvi put u plinskom danu D-1 te će se ažurirati dva puta tijekom plinskog dana D. Navedena dva ažuriranja predviđanja unutar plinskog dana D temeljit će se na eventualno izmijenjenoj prognozi srednje dnevne temperature za plinski dan D koju dostavi DMZ.
Da bi se korisnicima transportnog sustava mogli dostaviti podaci o njihovom očekivanom preuzimanju na razini pojedinog opskrbljivača u pojedinoj bilančnoj skupini (dalje: OPS-BS), Plinacro će ukupna dnevna preuzimanja na distribucijskim sustavima, izračunata na opisani način, raspodjeljivati proporcionalno udjelu koji je pojedini OPS-BS imao u ukupnoj količini energije isporučenoj u isti distribucijski sustav na dan D-3.
 
 Tijek postupka izračuna predviđanja preuzimanja prikazan je na slici u nastavku.


 
                             Slika 2. – Tijek postupka izračuna predviđanja preuzimanja
 
Podaci o rezultatima predviđanja biti će dostavljani opskrbljivačima i voditeljima bilančnih skupina putem e-poruka:  
Sljedeća tema:
Zakonska regulativa