Izmjena Mrežnih pravila transportnog sustava


OKONČANA JAVNA RASPRAVA O
PRIJEDLOGU IZMJENE MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA
od 1. ožujka 2019.
 
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 22. ožujka 2019. godine (Klasa: 310-03/19-23/1, Ur.br.: 371-04-19-8) donosi Izmjenu Mrežnih pravila transportnog sustava.
O Prijedlogu izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava prethodno je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 1. do 10. ožujka 2019. godine. Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nisu zaprimljene primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti u za to predviđenom roku.
 
Dokumentaciju o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:
Izmjena Mrežnih pravila transportnog sustava objavit će se u „Narodnim novinama“ i stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.POZIV ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI
od 1. do 10. ožujka 2019. godine
 
Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava otvorena je od 1. do 10. ožujka 2019. godine.
 
Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 003-07/18-03/11, Ur.broj: 371-01-18-2) od 29. svibnja 2018. godine, Plinacro d.o.o. je kao operator transportnog sustava donio Mrežna pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 18/18; dalje: Mrežna pravila) koja su stupila na snagu 9. lipnja 2018. godine.
Prijedlogom izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava predlaže se produljenje primjene odredbi članka 144. Mrežnih pravila kojima se uređuju dodatna pravila za ugovaranje i korištenje prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska – Mađarska u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku, i to do 1. siječnja 2020. godine, a što je detaljnije obrazloženo u objavljenom Konzultacijskom dokumentu.
 
POSTUPAK SAVJETOVANJA
Svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava dostavite putem Obrasca za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-adresu:  najkasnije do 10. ožujka 2019. godine., na način da:
  1. U naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-3"
  2. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-3_IME" pri čemu „IME“ označava naziv predstavnika zainteresirane javnosti
 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: