Upute za voditelje bilančnih skupina

Voditelj bilančne skupine (VBS) organizira i vodi bilančnu skupinu i odgovoran je za uravnoteženje bilančne skupine, odnosno za usklađivanje dnevnih količina plina koje bilančna skupina predaje u transportni sustav i preuzima iz transportnog sustava.
Da bi energetski subjekt postao VBS, dužan je upisati se u Registar voditelja bilančnih skupina koji vodi Hrvatski operator tržišta plina (HROTE), odnosno sklopiti s HROTE-om propisane ugovore sukladno Pravilima organizacije tržišta plina.

Nakon upisa u registar, VBS s operatorom transportnog sustava mora provesti sljedeće:

1. Sklopiti Ugovor o pristupu informacijskoj platformi operatora transportnog sustava VBS je dužan ugovor i pripadajući prilog uredno i točno ispuniti i dostaviti operatoru transportnog sustava na e-adresu .
Operator transportnog sustava dodjeljuje VBS-u korisnički račun i lozinku te korisničke upute nakon obuke za korištenje SUKAP-a.

2. Dostaviti podatke o članovima bilančne skupine VBS je dužan dostaviti popis članova bilančne skupine koju organizira i vodi, na e-adresu , odnosno dužan je voditi računa da prije podnošenja svakog zahtjeva za rezervaciju kapaciteta dostavi ažuriran popis članova bilančne skupine.

3. Dostaviti podatke za službeni i operativni kontakt VBS je dužan dostaviti podatke za službeni i operativni kontakt (za ulogu VBS-a), na e-adresu , te je dužan voditi računa da pravovremeno obavijesti o svakoj izmjeni kontakata.
 
VBS podnosi zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava za članove bilančne skupine koju organizira i vodi (detaljnije u uputi rezervacija i ugovaranje kapaciteta odnosno u uputi rezervacija i ugovaranje kapaciteta na interkonekciji).
VBS je odgovoran za nominiranje količina plina, uravnoteženje bilančne skupine te za sve troškove vezane uz uravnoteženje i odstupanje bilančne skupine koju organizira i vodi.