Upute za korisnike transportnog sustava

Opskrbljivač ili trgovac plinom koji je korisnik transportnog sustava ili koji namjerava postati korisnik transportnog sustava mora biti član bilančne skupine.
Podatak o članovima bilančne skupine operatoru transportnog sustava dostavlja voditelj bilančne skupine (VBS).
VBS podnosi zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava za članove svoje bilančne skupine - detaljnije u uputi rezervacija i ugovaranje kapaciteta odnosno u uputi rezervacija i ugovaranje kapaciteta na interkonekciji.
Stoga korisnik transportnog sustava dostavlja svom VBS-u podatke za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava koji namjerava zakupiti (ugovoriti).

Opskrbljivač ili trgovac plinom koji je korisnik transportnog sustava ili koji namjerava postati korisnik transportnog sustava mora provesti sljedeće:
  1. Sklopiti Ugovor o pristupu informacijskoj platformi opratora transportnog sustava
Korisnik je dužan ugovor i pripadajuće priloge uredno i točno ispuniti te po dva potpisana primjerka dostaviti operatoru transportnog sustava.
Operator transportnog sustava dodjeljuje korisniku transportnog sustava korisnički račun i lozinku te pristup korisničkim uputama SUKAP-a.
  1. Dostaviti matične podatke potrebne za izradu ugovora o transportu plina/ugovora o transportu plina na interkonekciji
Obrazac je dostupan na internetskoj stranici Matični podaci.
Ispunjeni obrazac dostaviti na elektroničku adresu .
 
3. Sklopiti Ugovor o transportu plina/Ugovor o transportu plina na interkonekciji
 
Korisnik transportnog sustava dužan je sklopiti Ugovor o transportu plina, odnosno Ugovor o transportu plina na interkonekciji temeljem kojeg može ugovarati kapacitet transportnog sustava na ulazima i izlazima u RH i na interkonekcijskim točkama (detaljnije - u uputi rezervacija i ugovaranje kapaciteta odnosno u uputi rezervacija i ugovaranje kapaciteta na interkonekciji). 
U primjeni su sljedeći ugovori:
Na ugovore o transportu plina i ugovore o transportu plina na interkonekciji primjenjuju se Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina koji čine prilog i sastavni dio važećih Mrežnih pravila transportnog sustava.