Ugovaranje kapaciteta na ulazima i izlazima RH

UGOVOR O TRANSPORTU PLINA

Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi koristiti uslugu transporta plina na ulazima i izlazima u RH dužan je sklopiti ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava, odnosno dužan je najkasnije 10 dana prije roka za podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, putem SUKAP-a dostaviti zahtjev za sklapanje ugovora o transportu plina operatoru transportnog sustava, a sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Obrazac ugovora o transportu plina i obrasci pripadajućih priloga dostupni su na sljedećoj poveznici.

Za potrebe izrade Ugovora o transportu potrebno je ispuniti obrazac matičnih podataka, koji je dostupan na sljedećoj poveznici te ga dostaviti na e-mail adresu .
 

REZERVACIJA KAPACITETA NA ULAZIMA I IZLAZIMA RH

Zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava podnosi voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, za svakog korisnika transportnog sustava, za pojedini ulaz u transportni sustav i za pojedini izlaz iz transportnog sustava, uz uvjet da korisnik transportnog sustava ima sklopljen važeći ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava, za razdoblje za koje namjerava podnijeti zahtjev za rezervaciju.

Zahtjev za rezervaciju kapaciteta može se podnijeti na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj ili dnevnoj razini, za razdoblje od najmanje 1 dan i najviše petnaest godina.

Zahtjev se podnosi  na informacijskoj platformi operatora transportnog sustava (SUKAP sustav) kojoj voditelj bilančne skupine pristupa preko dodijeljenog korisničkog računa i korisničkih prava.

Operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet transportnog sustava sukladno zaprimljenim zahtjevima za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava i slobodnom kapacitetu transportnog sustava, zasebno za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava.
 
Rokovi za podnošenje zahtjeva za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta transportnog sustava