Javni natječaj broj PP-OTPAD-2017/AS za odabir najpovoljnije pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom (rashodovane čelične cijevi, filtar ulošci, auto gume)

 1. Predmet javnog natječaja je odabir najpovoljnije pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom (rashodovane čelične cijevi, filtar ulošci, auto gume) s kojom Plinacro d.o.o. namjerava sklopiti ugovor o prodaji/zbrinjavanju ukupne količine otpada (rashodovane čelične cijevi, filtar ulošci, auto gume) s lokacija skladišta Plinacro d.o.o. (ključni brojevi: 17 04 05, 15 02 03, 16 01 03).
   
 2. Ponuditelji moraju zadovoljavati sve zahtjeve predviđene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13 i 113/16) te su dužni, uz ponudu, dostaviti presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra i potvrdu o solventnosti (SOL 2) ne starije od 30 dana od dana objave natječaja. Ponuditelji su, također, dužni dostaviti presliku dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom Ministarstva zaštite okoliša i prirode i/ili nadležnog upravnog tijela i presliku potvrde Očevidnika posrednika u gospodarenju otpadom ili Očevidnika trgovca otpadom iz kojih je vidljivo da su registrirani za preuzimanje, posredovanje i trgovinu traženih vrsta otpada po ključnom broju.
   
 3. Svi zainteresirani potencijalni ponuditelji upute ponuditeljima mogu zatražiti upitom na mail: antonio.sesvecan@plinacro.hr ili na broj telefaksa 01/6301-746 te će im iste biti dostavljene telefaksom.
   
 4. Ponude za predmetni javni natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ponuda za odabir najpovoljnije pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom – NE OTVARAJ» na adresu: Plinacro d.o.o., Služba nabave, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, zaključno do 14.04.2017. godine u 10:00 sati.
   
 5. Plinacro d.o.o. će s ponuditeljem koji ponudi najvišu cijenu otkupa sklopiti ugovor o prodaji/zbrinjavanju cjelokupne količine otpada.
   
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom biti će poslana svim ponuditeljima i to najkasnije 30 dana od dana otvaranja ponuda.
   
 7. Ako odabrani najpovoljnija pravna ili fizička osobe koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, u roku od osam dana od dostave Odluke o odabiru ne potpiše ugovor o prodaji/zbrinjavanju otpada, smatrat će se da je odustala od kupnje, a prodavatelj zadržava pravo novog odabira slijedeće najpovoljnije ponude.
   
 8. Plinacro d.o.o. zadržava pravo, bez obrazloženja, poništiti predmetni javni natječaj i/ili ne sklopiti ugovor o prodaji/zbrinjavanju otpada.