Speleološka otkrića na IV. dijelu Plinovodnog sustava Like i Dalmacije

Dosljednom provedbom načela održivog razvoja, državna tvrtka Plinacro d.o.o. nastoji pomiriti naoko suprotstavljene elemente razvoja i izgradnje energetske infrastrukture s jedne te zaštite čovjekova okoliša s druge strane. Ta se načela primjenjuju u svakom trenutku Plinacrova poslovanja: kako pri obavljanju osnovne djelatnosti transporta prirodnog plina tako i tijekom izgradnje infrastrukturnih objekata, tj. magistralnih i regionalnih plinovoda na području Republike Hrvatske. Tako su, kao i na ostala tri već ranije završena dijela Plinovodnog sustava Like i Dalmacije, prije početka izvođenja radova izgradnje na trasi od Benkovca do Dugopolja, a kao jedan od Studijom utjecaja na okoliš zadanih uvjeta, provedena arheološko-etnološka te speleološka istraživanja.
Posebice zanimljive rezultate otkrili su speleološki istražni radovi na trasi IV. dijela plinovoda koje je, na temelju prethodno provedena natječaja, za Plinacro izvodila ovlaštena tvrtka OIKON d.o.o. iz Zagreba. Tako je dosad provedenim rekognosciranjem IV. dijela Plinovodnog sustava Like i Dalmacije utvrđeno čak 89 lokacija speleoloških objekata, i to: 8 spilja, 7 jama, 63 neprolazne pukotine i jazbine te 11 lokacija vodenih retencija.
Od navedenih 89 lokacija, 88 ih je pronađeno upravo tijekom, za Plinacro d.o.o. provedenih, speleoloških istraživanja, dok je samo jedna lokacija – Čurkuša spilja bila od ranije poznata. Na temelju provedenih istraživanja te izrađena Elaborata, Plinacro je na otkrivenim lokacijama zadovoljio i ispunio sve uvjete s obzirom na zaštitu spilja, kao i pripadajuće flore i faune te pritom nisu bili nužni pomaci trase koji bi na bilo koji način iziskivali promjenu pripadajuće projektne dokumentacije, lokacijske i građevinske dozvole, a što znači da je zaštita speleoloških nalazišta provedena unutar definiranog koridora određenog dozvolama.
Ipak, u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja i suživota s prirodom, Plinacrovi su stručnjaci, u suradnji s predstavnicima speleologa, stručnog nadzora i izvođača radova, ovih dana obišli 4 mikrolokacije spilja za koje je u fazi pripremnih radova nužno poduzeti dodatne mjere zaštite. Riječ je o lokacijama: Čurkuša-spilje u Kanjonu Guduče, Izvor-spilji u uvali Vidrovača u Kanjonu rijeke Krke, Plitkoj jami kod Petrovca (Radošić) te Plitkoj jami kod Rodine glavice pri Vučevici. Dok na prvoj lokaciji, osim uvjeta opreza i stalnoga speleološkog nadzora pri izvođenju radova, nije utvrđena potreba zahvata u prostoru, za ostale tri navedene spilje/jame definirane su mjere dodatne zaštite koje neće imati nikakvu posljedicu za izgradnju plinovoda.