Poslovni rezultati Grupe Plinacro

Skupština i Nadzorni odbor Plinacra usvojili su godišnji izvještaj Grupe Plinacro za 2010. godinu koja će, kako je istaknuto u izvještaju, ostati upamćena kao godina tijekom koje su ostvarena najveća ulaganja od početka provedbe razvojno-ulagačkih ciklusa izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske. Naime, u 2010. godini Grupa Plinacro uložila je 1,436 milijardi kuna, od kojih u segmentu transporta plina 1,431 mlrd., a u segmentu skladištenja prirodnog plina 4,7 milijuna  kuna. Investicijske aktivnosti Grupe Plinacro u 2010. g. rezultirale su izgradnjom oko 300 km novih plinovoda, čime je Republika Hrvatska ušla među najrazvijenije zemlje Europe po dostupnosti prirodnog plina. Uz realizirani plan ulaganja u II. i III. dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije, izgrađena su i dva plinovoda na području Slavonije: Slobodnica–Donji Miholjac te  međunarodni plinovod Dravaszerdahely–Donji Miholjac, čime je ostvarena interkonekcija hrvatskog i mađarskoga plinovodnog sustava i omogućen novi pravac dobave prirodnog plina.
Prihodi Grupe u oba segmenta djelatnosti regulirani su tarifnim sustavom za transport, odnosno skladištenje prirodnog plina koji se nije mijenjao od 2009. godine. Unatoč zabilježenom padu gospodarskih aktivnosti, Grupa Plinacro u 2010. je godini ostvarila  ukupne prihode u iznosu od 765,55 milijuna kuna. Ukupni rashodi iznosili su 598,87 mil. kn, bruto-dobit 166,67 mil. kn, a neto-dobit 133,86 mil. kn. U istom je razdoblju ukupna imovina Grupe povećana za 801 milijun kuna.
Unatoč izuzetno teškim uvjetima poslovanja u 2010, nizu mjera racionalizacije i štednje koje su se provodile na razini Grupe te znatno povećanom opsegu poslovanja u svim segmentima organizacije, zadani su ciljevi realizirani bez povećanja broja zaposlenika. Stručnost, profesionalnost i puna odgovornost zaposlenika omogućili su Grupi Plinacro ostvarenje dobrih poslovnih rezultata koji se očekuju i u budućnosti.
Kontinuiranim aktivnostima na promicanju etičkih načela u poslovanju na području ljudskih prava, radnog prava, zaštite okoliša, optimiziranja uporabe prirodnih i ljudskih resursa, unapređenju društvene svijesti i borbe protiv korupcije Grupa Plinacro nastoji se profilirati u društvenoj zajednici kao prepoznatljiv promotor održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja.
Budući da se u sljedećem razdoblju ne očekuje znatnije poboljšanje uvjeta poslovanja, posebice zbog toga što se do daljnjega primjenjuju važeće tarifne stavke za transport prirodnog plina (iz 2009. g.), aktivnosti Grupe bit će usmjerene na daljnje provođenje mjera štednje i racionalizacije svih segmenata poslovanja, osiguranje likvidnosti i uredno izvršavanje svih dospjelih obveza te nastavak realizacije investicijskih projekata u skladu s prihvaćenim planovima. A daljnji razvojni planovi Grupe Plinacro ponajprije su usmjereni na izgradnju interkonekcijskih i tranzitnih plinovoda kojima bi se istodobno povećala i iskoristivost kapaciteta osnovnoga, nacionalnog plinskog transportnog sustava te na projekt izgradnje skladišta za uravnoteženje plinoopskrbnog sustava u uvjetima vršne potrošnje – Grubišno Polje, a za što su pripremne aktivnosti počele ove godine.
Na kraju dodajmo kako je revizija poslovanja za 2010. godinu potvrdila da konsolidirani financijski izvještaji u svim materijalno bitnim aspektima pružaju istinit i objektivan prikaz
financijskog položaja Grupe na dan 31. prosinca 2010. te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove Grupe za 2010. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
O Grupi Plinacro
Grupa PLINACRO energetski je subjekt reguliranog sektora. Grupa djeluje od 1. svibnja  2009, a čine je društvo Plinacro d.o.o. kao matica i društvo Podzemno skladište plina d.o.o. kao ovisno društvo u 100%-tnom vlasništvu matice. U lipnju 2010. g. Grupi je priključeno i društvo LNG Hrvatska d.o.o., ali kao zajednički kontrolirani subjekt u kojem Plinacro ima 50%-tni vlasnički udio. Društvo LNG Hrvatska d.o.o. osnovano je, u skladu s preporukom Vlade Republike Hrvatske, kao zajednička tvrtka Plinacra d.o.o. i HEP-a d.d. Svrha osnivanja zajedničke kompanije bila je preuzimanje 11%-tnog udjela u Adria LNG d.o.o. – međunarodnom konzorciju koji je trebao realizirati projekt izgradnje LNG-terminala. Započeti pregovori o ulasku u konzorcij prekinuti su krajem 2010. g. zbog odluke konzorcija Adria LNG da konačnu odluku o početku realizacije projekta odgodi do daljnjega. Stoga su i daljnje aktivnosti društva LNG Hrvatska d.o.o. privremeno obustavljene.
Kao operator plinskoga transportnog sustava te operator plinskoga skladišnog sustava Grupa ima ključnu ulogu u osiguranju preduvjeta za sigurnu i pouzdanu opskrbu kupaca prirodnim plinom, koja se temelji na načelima objektivnosti, razvidnosti i nepristranosti, uz opravdane troškove poslovanja, pogona, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata te razuman i društveno prihvatljiv povrat uloženih sredstava.
Neprekidnim nadzorom, upravljanjem i održavanjem transportnog i skladišnog sustava, odgovarajućom pripremom sustava za potrebne uvjete rada, analizom uvjeta u sustavu i predviđanjem njegova ponašanja, pravodobnim prosljeđivanjem informacija o sustavu te suradnjom s partnerima (opskrbljivačima i potrošačima) tijekom 2010. godine Grupa Plinacro osigurala je nesmetanu isporuku prirodnog plina.