Vlada Republike Hrvatske prihvatila izvješće tvrtke Plinacro

Tim je Izvješćem, koje je Vladi RH 4. lipnja 2008. dostavilo nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, utvrđeno kako se ostvarenje Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava RH odvija u skladu s odobrenom dinamikom: I. dio sustava Like i Dalmacije, na dionici Podrebar–Josipdol, u završnoj je fazi izgradnje i očekuje se njegovo puštanje u rad tijekom ljeta; za II, III. i IV. dio sustava završena je i prihvaćena Studija utjecaja na okoliš, a u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole; za sve glavne magistralne plinovode izrađuje se projektna dokumentacija, a aktivnosti na izgradnji regionalnih plinovoda (ponajprije regionalnog plinovoda Vodnjan–Umag), kao i svih potrebnih MRS-a odvijaju se u skladu s planiranom dinamikom. Usto, u tijeku su i intenzivne aktivnosti na ostvarenju interkonekcije hrvatskog i mađarskoga transportnog sustava, kao i na ostalima razvojnim projektima: IAP, interkonekcije s BiH i Slovenijom, Adria LNG evakuacijski plinovodi, NETS...

Također, na spomenutoj je sjednici Vlada RH prihvatila sve prijedloge tvrtke Plinacro d.o.o. te donijela zaključke kojima se određuje daljnji tijek njezinih aktivnosti:

- U cilju ostvarenja interkonekcije s Republikom Mađarskom, to jest glavnoga dobavnog pravca prirodnog plina za potrebe Republike Hrvatske, a nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju u svibnju 2007. godine, intenzivirane su aktivnosti koje su rezultirale zajedničkim usklađivanjem tehničkih karakteristika projekta međunarodnog plinovoda Slobodnica−Donji Miholjac−Dravaszerdahely te je dobivena suglasnost za realizaciju interkonekcije novoga nazivnog promjera DN 800 mm i maksimalnoga radnog tlaka 75 bar, ukupne duljine 298 km, od čega se na mađarsku dionicu Varosfeld–Bata–Dravaszerdahely odnosi 210 km, a na hrvatsku dionicu Donji Miholjac–Beničanci–Slobodnica 88 km.
Prihvaćenim prijedlogom povećanja promjera plinovoda omogućit će se znatno povećanje snage plinskoga sustava, zahvaljujući kojemu će se tijekom razdoblja vršne potrošnje plina, a sve do izgradnje novoga skladišnog kapaciteta, osigurati bolje uravnoteženje plinskog sustava.

- U okviru skorašnjeg potpisivanja Sporazuma o energetskoj suradnji između Vlada Republike Hrvatske i Republike Mađarske, a kako bi se ostvarila namjera povezivanja hrvatskoga plinskog transportnog sustava s mađarskim, tvrtka Plinacro d.o.o. zadužena je da potpiše Pismo namjere s mađarskim operatorom plinskog sustava, tvrtkom FGSZ - Natural Gas Transmission (bivši MOL Natural Gas Transmission), kojim će se i formalno utvrditi sve karakteristike te rokovi izgradnje međunarodnog plinovoda Slobodnica−Donji Miholjac−Dravaszerdahely.

- Radi realizacije projekta Jonsko–jadranskog plinovoda (IAP), od albanske Fiere do Ploča, kojim će se hrvatski plinski transportni sustav povezati s projektom TAP (Trans-Adriatic Pipeline Project) i time omogućiti ostvarenje novoga dobavnog i tranzitnog pravca prirodnog plina iz Kaspijske regije (a kako bi se ostvarila diversifikacija pravca i izvora dobave plina za RH, ali i za ostale države regije: Albaniju, Crnu Goru i BiH), tvrtki Plinacro d.o.o. odobrena je puna suglasnost Vlade RH d.o.o. za nastavak pripremnih aktivnosti i suradnje s tvrtkom EGL iz Švicarske: u pripremi je izrada sveobuhvatne Studije izvodljivosti, a kako bi se s tehničkog i financijsko-komercijalnog stajališta dokazala isplativost projekta Jonsko–jadranskog plinovoda te njegov utjecaj na znatno poboljšanje ekonomičnosti i bolje iskorištenosti transportno-tranzitnog kapaciteta plinovodnog sustava Like i Dalmacije (magistralni plinovodi Bosiljevo–Split i Split–Ploče). Time je Plinacru odobrena revizija tehničkih karakteristika i dinamike izvođenja Planom predviđenih plinovoda Like i Dalmacije radi što bolje iskorištenosti njihova tranzitnog potencijala, a u skladu s potrebama ostvarenja projekta Jonsko–jadranskog plinovoda.

- Slijedom gore navedenih zaključaka Vlade RH, kojima se određuje tijek daljnjih poslovnih aktivnosti tvrtke Plinacro d.o.o., odobrena je suglasnost za usklađivanje važećeg Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava RH te za izradu Izmjena i dopuna Plana u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, a kako bi se omogućila uspješna realizacija svih navedenih projekata.