OGLAS: Nabava prirodnog plina za pogon plinskog transportnog sustava - interna potprošnja za razdoblje od 01.10.2021.-30.09.2022.

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće:

PREDMET: NABAVA PRIRODNOG PLINA ZA POGON PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA- INTERNA POTROŠNJA ZA RAZDOBLJE OD 01.10.2021.-30.09.2022 , evid. br. nabave: PN-T-335/21-MB

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
3.198.000,00 HRK

OKVIRNA KOLIČINA: 12.300.000 kWh

MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra prema Incoterms 2020, najnovije izdanje.

KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016 

NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave PN-T-335/21-MB, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!,  na adresu naručitelja: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:18.06.2021.god. do 10:00 h

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima i adresa e-pošte na kojoj se može zatražiti dokumentaciji o nabavi:
Kontakt osoba: Melita Balić
Adresa: Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: melita.balic@plinacro.hr