Projekti od zajedničkog interesa EK (PCI)

Europska komisija utvrdila je 12 strateških prioriteta transeuropske energetske infrastrukture, implementacija kojih je do 2020. ključna za postizanje ciljeva energetske i klimatske politike Unije.
 
Ti prioriteti pokrivaju različite zemljopisne regije ili tematska područja u području transporta i skladištenja električne energije, transporta plina, skladištenja i infrastrukture za ukapljeni ili komprimirani prirodni plin, pametnih mreža, električnih mreža velikih kapaciteta, transporta ugljičnog dioksida i naftne infrastrukture.
 
Europski parlament i Vijeće donijeli su 17. travnja 2013. Uredbu (EZ) br. 347/2013 o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i ukidanju Odluke br. 1364/2006/EC te izmjenama i dopunama Uredbi (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009.
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347&from=en
 
 Uredbom se postavljaju smjernice za pravovremeni razvoj i međusobno funkcioniranje prioritetnih koridora i područja transeuropske energetske infrastrukture i definiraju se projekti od zajedničkog interesa potrebni za implementaciju prioritetnih koridora i područja koja spadaju u navedene kategorije.
 
Projekti od zajedničkog interesa trebali bi biti usklađeni sa zajedničkim, transparentnim i objektivnim uvjetima, s obzirom na njihov doprinos ciljevima energetske politike i trebalo bi im dati 'prioritetni status' na nacionalnoj razini.
 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm
 
U skladu s člankom 3. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 347/2013, popis projekata od zajedničkog interesa Unije utvrđuje se svake dvije godine. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/564 od 19. studenog 2021. utvrđen je novi popis projekata od zajedničkog interesa Europske unije.
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0564&qid=1652277411040&from=EN

 
Hrvatska sudjeluje u radu dvije plinske regionalne grupe: Prioritetnog koridora plinske interkonekcije između sjevera i juga u Srednjoistočnoj i Jugoistočnoj Europi (NSI Istok – plin) i Prioritetnog koridora Južnog plinskog koridora (SGC). Projekti tvrtke Plinacro d.o.o. koji se nalaze na 4. listi projekata od zajedničkog interesa uključeni su u sljedeće grupe projekata:

 
- Interkonekcija Hrvatska-Slovenija (Lučko-Zabok-Rogatec) unutar klastera 6.26.1 Klaster Hrvatska Slovenija u Rogatecu
 
Plinacro d.o.o. je promotor za sve navedeni projekt.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću se provodi dijelom kroz postupke:
  • donošenja prostornih planova na svim razinama
  • procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni zahvata na okoliš za svaki projekt
  • ishođenja lokacijske dozvole
  • odobravanja Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske.

Kontakt promotora projekta:

PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 6301 777, Fax: +385 1 6301 724
E-mail: