Mehanizam upravljanja zagušenjem - „Iskoristi ili Izgubi”

     Sukladno odredbama članka 14. Uredbe Vijeća (EU) 2022/2576 od 19. prosinca 2022. o jačanju solidarnosti boljom koordinacijom kupnje plina, pouzdanim referentnim vrijednostima cijena i prekograničnim razmjenama plina i Odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije o uvođenju mehanizma iz članka 14. stavka 7. Uredbe Vijeća (EU) 2022/2576  (primjena mehanizma „koristi ili izgubi” za stalni kapacitet za dan unaprijed u skladu s Uredbom (EU) 2017/459 i uzimajući u obzir točku 2.2.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009), obavještavamo vas o sljedećem.
 
    Počevši od 31. ožujka 2023. za plinski dan 1. travnja 2023., na svim interkonekcijskim točkama u oba smjera primjenjivat će se mehanizam upravljanja zagušenjem iz čl. 14. stavka 7(a) Uredbe 2022/2576 -„koristi ili izgubi” za stalni kapacitet za dan unaprijed u skladu s Uredbom (EU) 2017/459 i uzimajući u obzir točku 2.2.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009. Sukladno odredbama navedenih uredbi, svaki korisnik koji na pojedinoj interkonekcijskoj točki ima ukupno rezerviran kapacitet u iznosu većem od 10% ukupnog tehničkog kapaciteta u protekloj plinskoj godini, ulazi u kategoriju za oduzimanje kapaciteta.
 
     Proces započinje redovnom nominacijom korištenja kapaciteta transportnog sustava, koju je potrebno predati do 14 sati u danu D-1 za plinski dan D. Ako VBS ne preda nominaciju, istome će se, sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, dodijeliti nulta.

     U 15 sati u danu D-1 pokreće se proces „oduzimanja“ kapaciteta. Svakom  korisniku na razini shipper para, koji je nominirao manje od 100% svog rezerviranog kapaciteta, a udovoljava ranije spomenutom kriteriju udjela od 10%, bit će oduzet dio stalnog kapaciteta na način iz tablice:
 
NOMINACIJA Minimalna količina plina koja se može renominirati unutar stalnog kapaciteta [kWh/d] Maksimalna količina plina koja se može renominirati unutar stalnog kapaciteta [kWh/d]
20% < N ≤ 80% R * 10% R * 90%
N > 80% R * 10% R - (R - N)/2
N ≤ 20% N / 2 R * 90%
 
N - ukupna nominacija VBS za pojedinog shipper para na relevantnoj interkonekcijskoj točki
R - ukupna rezervacija kapaciteta za pojedinog korisnika na relevantnoj interkonekcijskoj točki
 
     Isti iznos koji je korisniku oduzet kao stalni kapacitet, bit će mu dodijeljen kao prekidivi za razdoblje od 15h do 17h. U 17h završava dnevna aukcija na kojoj se uz postojeći slobodni kapacitet, nudi i tzv. oduzeti kapacitet. Nakon što aukcija završi i prikupe se rezultati, raspodjeljuje se kapacitet na način da se prvo raspodjeljuje inicijalno slobodni kapacitet, a potom oduzeti. U slučaju kada nije zakupljen sav oduzeti kapacitet kao dnevni proizvod, isti se vraća izvornom posjedniku proporcionalno udjelu u ukupno oduzetom kapacitetu.

Svaki od gore navedenih procesa, bit će popraćen automatskim porukama iz SUKAP sustava.