Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-00771.
Predmet:USLUGA ISPITIVANJA VATRODOJAVE, HIDRANTSKE MREŽE, PANIC RASVJETE I VATROOTPORNIH VRATA PN-T-150/23-AB
 
22.2.2023Odluka o početku postupka nabave
2.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja