Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-294-302-19-ZŠ
Predmet:PORAVNAVANJE TERENA NA TRASAMA PLINOVODA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI GRUPA A) REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) REGIJA JUŽNA HRVATSKA PN-T-294-302-19-ZŠ
 
25.4.2019Odluka o početku postupka nabave
13.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
5.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja