Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00356
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-070-156-158-159-182/19-SP
 
21.3.2019Odluka o početku postupka nabave
12.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
5.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja