Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00543
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM PO PLINACRO-a SAVSKA 88a i JARNOVIĆEVA 17, ZAGREB PN-Z-322/18-AS
 
14.6.2018Odluka o početku postupka nabave
15.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
9.7.2018Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja