U završnoj fazi pripreme dva nova plinovoda u Slavoniji

U ljeto ove godine Plinacro će započeti s radovima na rekonstrukciji, odnosno izgradnji dvaju novih 50 barskih plinovoda u Slavoniji: Donji Miholjac-Belišće i Donji Miholjac-Osijek.

Plinovod Donji Miholjac-Belišće (DN 400/50), dug 20,5 km, gradit će se u koridoru postojećih plinovoda Donji Miholjac-Osijek i Beničanci-Belišće, a njegovom izgradnjom poboljšat će se sigurnost opskrbe potrošača na tom području. Nedavno je izdana građevinska dozvola te potpisan ugovor o nabavi čeličnih cijevi. Izgradnja bi trebala trajati osam mjeseci te bi, prema terminskom planu, u rad trebao biti pušten u proljeće iduće godine.Kad je riječ o plinovodu Donji Miholjac-Osijek (DN 300/50), u ljeto će uslijediti radovi na rekonstrukciji, odnosno izmiještanju postojećeg plinovoda na području grada Osijeka te će pratiti južni trak buduće osiječke obilaznice. Kao i za ranije spomenuti plinovod, potpisan je ugovor o nabavi cijevi, a građevinska dozvola je pred izdavanjem. Planirano vrijeme rekonstrukcije je četiri mjeseca te bi do kraja godine plinovod trebao biti u redovnom radu. Kad bude dovršen bit će povećana sigurnost opskrbe kupaca na distributivnom sustavu na području grada Osijeka, kao i HEP-ove termoelektrane toplane Osijek (HEP TE-TO Osijek)

Ukupna vrijednost izgradnje spomenutih dvaju plinovoda iznosi oko 102 milijuna kuna.