Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0017072
Predmet:REVITALIZACIJA PLINOVODA KOZARAC-STRUŽEC UVLAČENJEM FLEKSIBILNIH CIJEVI PN-I-484/17-DT
 
1.8.2017Odluka o početku postupka nabave
8.8.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
8.8.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
18.8.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
23.8.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.9.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.11.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.11.2017Odluka o odabiru / poništenju
10.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja