Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=A70CF01E-FF0D-4F87-874B-15E269527E8A&action=show
Predmet:PN-STU-661/10-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-661/10-VLB
 
2.12.2010Odluka o početku postupka nabave
14.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.1.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja