Kvaliteta prirodnog plina

 
Općenito
Prirodni plin koji troše krajnji kupci u Republici Hrvatskoj u transportni sustav dolazi iz različitih izvora (domaća proizvodnja na kopnu i moru RH, uvoz preko interkonekcija sa susjednim zemljama, Mađarskom i Slovenijom, podzemno skladište plina). Iako plin iz različitih izvora može biti i različitog kemijskog sastava, poštuje se pravilo da prirodni plin koji se preuzima u transportni sustav RH mora zadovoljavati parametre standardne kvalitete prirodnog plina koji su propisani Općim uvjetima opskrbe plinom. Na taj način se osigurava da i plin na izlazu iz transportnog sustava uvijek zadovoljava propisane parametre. Plinacro kao operator transportnog sustava ne provodi tehnološke postupke kojima bi utjecao na kemijski sastav i druge parametre kvalitete plina.
Sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava Operator transportnog sustava prati kvalitetu plina u transportnom sustavu s ciljem sprečavanja pojave plina koji nije standardne kvalitete, radi utvrđivanja ogrjevne vrijednosti plina za izračun energije plina te radi informiranja o kvaliteti plina u transportnom sustavu. Kvalitetu plina operator transportnog sustava prati vlastitim sustavom za praćenje kvalitete plina, koji omogućuje evidentiranje i centralno prikupljanje podataka o kvaliteti prirodnog plina sa svih mjesta uzorkovanja, bez obzira na vlasništvo opreme za mjerenje parametara kvalitete plina, učestalost uzorkovanja i laboratorijskih analiza plina.
 
Utvrđivanje kvalitete plina
Od 01. listopada 2019. na transportnom sustavu Plinacra u primjenu je uveden novi sustav za praćenje kvalitete plina koji se oslanja na primjenu procesnih kromatografskih analizatora plina koji su raspoređeni i ugrađeni na 28 lokacija transportnog sustava. To su automatski uređaji koji kontinuirano u ciklusima od najmanje dvije analize u jednom satu utvrđuju sastav i kvalitetu plina na 48 mjesta automatskog uzorkovanja plina. Ručno uzorkovanje i laboratorijske analize plina obavljaju se samo za manji broj ulaza u transportni sustav koji su vrlo malog kapaciteta te isporučuju plin u ograničen dio transportnog sustava. Popis svih mjesta automatskog i ručnog uzorkovanja plina na transportnom sustavu objavljen je na u sklopu dokumenta.
 
Obračun energije plina
Važećim podzakonskim aktima propisano je korištenje mjernih jedinica energije [kWh] u svim poslovnim transakcijama na tržištu prirodnog plina. Količina preuzete ili isporučene energije plina na ulazima i izlazima transportnog sustava izračunava se množenjem izmjerenog obujma plina (standardni m3 pri referentnim uvjetima 15°C i 1.01325 bar) sa utvrđenom donjom ogrjevnom vrijednošću plina (kWh/m3, pri istim referentnim uvjetima i temperaturi izgaranja od 15°C) u istom vremenskom periodu.
 
 
Na transportnom sustavu
Za oko 80% godišnje transportirane količine plina za izračun energije primjenjuje se prosječna dnevna donja ogrjevna vrijednost utvrđena na istom mjestu na kojem se mjeri i protok plina (ulazi u transportni sustav, PSP, izlazne MRS velikog kapaciteta). Za izlazne stanice manjeg kapaciteta koristi se prosječna dnevna donja ogrjevna vrijednost utvrđena na najbližem mjestu uzorkovanja koje se nalazi na istom plinovodu i u istoj struji plina.
Pravila pridruživanja mjesta uzorkovanja plina i mjesta mjerenja protoka plina u svrhu izračuna energija propisana su mrežnim pravilima transportnog sustava te su detaljnije objašnjena u dokumentu.
 
Na distribucijskim sustavima
Postupanje operatora distribucijskih sustava propisano je Mrežnim pravilima distribucijksih sustava. Operator transportnog sustava na svojoj Internet stranici  po isteku polumjesečnog razdoblja objavljuje polumjesečnu  i mjesečnu ponderiranu donju ogrjevnu vrijednost za izlaze prema distribucijskim sustavima koju za obračun isporučene količine plina u energiji na obračunskim  mjernim mjestima na izlazu iz distribucijskih sustava koriste operatori distribucijskih sustava odnosno opskrbljivači.

Kvaliteta prirodnog plina - objava podataka