Metodologija za izračun tehničkog kapaciteta

Važeća uredba (EZ) broj 715/2009 Europskog parlamenta i vijeća propisuje: „Operator transportnog sustava objavit će detaljan i cjelokupan opis metodologije i procesa, uključujući parametre i glavne pretpostavke, korištene za izračun tehničkog kapaciteta“.
 
Tehnički kapacitet -  definicija i pojašnjenja
Definicija prema uredbi (EZ) broj 715/2009 Europskog parlamenta i vijeća: „Tehnički kapacitet znači maksimalni stalni kapacitet kojeg  operator transportnog sustava može ponuditi korisnicima mreže, vodeći računa o integritetu sustava i operativnim zahtjevima transportne mreže“.

Pri određivanju maksimalnog tehničkog kapaciteta uzimaju se u obzir tehničke mogućnosti svih bitnih komponenti sustava relevantnih za hidrauličke proračune, konfiguracija mreže, očekivani sastav plina te operativni rubni uvjeti.

Tehnički kapacitet svakog ulaza i izlaza transportnog sustava ovisi o:

Za izračun tehničkih kapaciteta primjenjuje se programski paket SIMONE za hidrauličke simulacije transportnog sustava. Svi trenutni fizički parametri plinovoda i postrojenja transportnog sustava čine topologiju SIMONE modela transportne mreže za čije ulaze i izlaze se izračunavaju tehnički kapaciteti. SIMONE softver je naširoko korišten računalni alat za analiziranje protoka plina kroz transportni sustav. Simulacije se temelje na ne-linearno parcijalnim diferencijalnim jednadžbama koje opisuju očuvanje mase, moment i energiju.

Ponašanje realnog plina je opisano jednadžbom stanja u kojoj je uključen pravi sastav plina. Pad tlaka uzrokovan otporom protoka računa se korištenjem faktora trenja, koji ovisi o hrapavosti stjenke plinovoda, promjeru cijevi, brzini strujanja plina te karakteristikama sastava plina.

Postupak izračuna
Sukladno navedenim parametrima pretpostavkama izvode se najnepovoljniji očekivani scenariji transporta te se na taj način utvrđuju iznosi najvećeg protoka za svaki ulaz u transportni sustava i za savki izlaz iz transportnog sustava, koje je moguće ostvariti u svim kombinacijama ulaza i izlaza poštujući nužne uvjete tlaka na primopredajnim točkama te zahtjeve sigurnosti i učinkovitosti sustava.

Simulacije koje zadovolje kriterije tlaka i protoka na svim ulazima/izlazima transportnog sustava, smatraju se referentnima za određivanje tehničkog kapaciteta. Rezultat primjene metodologije su iznosi tehničkog kapaciteta za koje operator transportnog sustava može jamčiti da će uvijek biti ostvaren u normalnim pogonskim uvjetima te ga nudi za rezervaciju kao stalni kapacitet.

Kapacitet ulaza/izlaza transportnog sustava unutar granica Republike Hrvatske iskazan je energetskim suglasnostima izdanim vlasnicima povezanih sustava i postrojenja.
Za granične interkonekcije, tehnički kapacitet utvrđuje se u suradnji sa susjednim operatorom transportnog sustava i definira se sporazumom za interkonekciju.

Objava podataka