Metodologija za izračun tehničkog kapaciteta

Uloga transportnog sustava je omogućiti transport prirodnog plina od izvora (proizvodnih polja, ulaznih interkonekcija, podzemnog skladišta prirodnog plina, terminala za UPP) do mjesta njegove potrošnje (postrojenja krajnjih kupaca plina koja su izravno priključeni na transportni sustav, distribucijske sustave na koje su priključeni ostali krajnji kupci) te omogućiti tranzit plina za druge zemlje putem izlaza na interkonekcijama. Liberalizacijom tržišta plina u Europi, povezivanjem nacionalnih tržišta plina i razvojem novih dobavnih pravaca (npr. terminal za UPP na otoku Krku) povećava se potreba za tranzitom plina preko teritorija Republike Hrvatske (dalje: RH) te se tim potrebama prilagođava i tehnički kapacitet ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava (dalje: ulaza/izlaza).
Pojam tehničkog kapaciteta definiran je Uredbom (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina: tehnički kapacitet znači maksimalni stalni kapacitet koji operator transportnog sustava može ponuditi korisnicima mreže, vodeći računa o cjelovitosti sustava i operativnim zahtjevima transportne mreže.

Postupak utvrđivanja tehničkog kapaciteta ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava

Cilj i svrha postupka utvrđivanja i ažuriranja tehničkih kapaciteta ulaza/izlaza transportnog sustava je usklađivanje tehničkih kapaciteta s potrebama tržišta prirodnog plina u RH i okruženju, a uvažavajući tehničke mogućnosti transportnog sustava. Postupak utvrđivanja tehničkih kapaciteta važna je faza u postupku planiranja razvoja transportnog sustava i osiguravanja dostatnih kapaciteta transportnog sustava RH za pouzdanu i sigurnu opskrbu prirodnim plinom svih krajnjih kupaca u RH te za tranzit prirodnog plina za potrebe drugih nacionalnih tržišta.
Ovim postupkom utvrđeni tehnički kapacitet je maksimalni stalni kapacitet kojeg operator transportnog sustava Plinacro može ponuditi korisnicima transportnog sustava na pojedinom ulazu/izlazu transportnog sustava te ga korisnici mogu ugovoriti i koristiti. Tehnički kapacitet izlaza iz transportnog sustava izravno ovisi u tehničkom kapacitetu ulaza u transportni sustav i ne može biti veći od pripadnog priključnog kapaciteta određenog u energetskoj suglasnosti.
Postupak utvrđivanja i ažuriranja tehničkog kapaciteta provodi se najmanje jednom godišnje i to dva mjeseca prije roka za podnošenje godišnjih rezervacija kapaciteta te izvanredno u slučaju iskazane potrebe za kapacitetima na ulazima/izlazima transportnog sustava iznosa većeg od tehničkog kapaciteta
Postupak utvrđivanja i ažuriranja podataka o tehničkom kapacitetu za ulaze/izlaze koji se može ponuditi korisnicima usluge transporta plina kao stalni kapacitet sadrži sljedeće glavne faze:
 1. Prikupljanje i analiza podataka o potrebama za korištenje kapaciteta
  • na izlazima iz transportnog sustava unutar RH
  • na ulazima u transportni sustav iz mreže proizvodnih plinovoda
  • na interkonekcijama
 2. Priprema modela mreže za hidrauličke proračune/simulacije
 3. Priprema karakterističnih scenarija i provedba hidrauličkih analiza
 4. Interpretacija rezultata proračuna i utvrđivanje iznosa tehničkog kapaciteta

Prikupljanje i analiza podataka o potrebama za korištenje kapaciteta
S obzirom na promjenjivost potrošnje prirodnog plina u RH, promjene dobavnih pravaca i dinamike na tržištu plina u RH i okruženje, a s tim u vezi i potrebe za korištenjem kapaciteta transportnog sustava RH, nužno je periodički od energetskih subjekata prikupljati podatke koji se koriste pri utvrđivanju tehničkih kapaciteta.

Podaci koji se koriste u postupku utvrđivanja tehničkih kapaciteta su sljedeći:
 1. Izlazi iz transportnog sustava koji su ulazi u distribucijske sustave
 • najveća dnevna potrošnja plina utvrđena mjerenjem protoka na pojedinom izlazu u prethodnih deset godina,
 • podaci o planovima razvoja kapaciteta distribucijskih sustava i projekciji ukupne godišnje količine plina koju planiraju preuzeti iz transportnog sustava za desetogodišnje razdoblje, koje operatori distribucijskih sustava svake godine dostavljaju operatoru transportnog sustava u skladu sa Zakonom o tržištu plina, za potrebe izrade desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sustava.
Kako bi se izbjegla mogućnost da se zbog eventualne nedovoljne procjene operatora distribucijskih sustava utvrdi tehnički kapacitet nedovoljnog iznosa, za tehnički kapacitet uzima se veći od gore navedenih podataka.
 1. Izlazi iz transportnog sustava za krajnje kupce izravno spojene na transportni sustav
Krajnji kupci plina izravno spojeni na transportni sustav također svake godine dostavljaju, u skladu sa Zakonom o tržištu plina, projekciju ukupne godišnje količine plina koju planiraju preuzeti iz transportnog sustava kao i podatke o planiranim maksimalnim kapacitetima preuzimanja prirodnog plina na pripadnim priključcima (izlazima iz transportnog sustava), za desetogodišnje razdoblje.
Usporedbom tako zaprimljenih podataka s ostvarenim korištenjem kapaciteta na predmetnom izlazu, odnosno najvećom dnevnom potrošnjom plina utvrđenom mjerenjem protoka na pojedinom izlazu u prethodnih deset godina, određuje se tehnički kapacitet primjenjujući pravilo većega.
 1. Ulazi u transportni sustav iz mreže proizvodnih polja
Iznos tehničkog kapaciteta utvrđuje se temeljem podatka o planu proizvodnje prirodnog plina u RH za desetogodišnje razdoblje, koje proizvođač prirodnog plina dostavlja svake godine u skladu sa Zakonom o tržištu plina.
Pri tome se uzimaju u obzir i iznosi najavljenih novih ulaza u transportni sustav koji u narednom periodu trebaju postati aktivni. Vezano uz navedeno valja spomenuti da je višegodišnjom eksploatacijom i iscrpljivanjem proizvodnih polja evidentan prirodni pad proizvodnje odnosno trenutnog protoka plina koji proizvodna postrojenja mogu postići te je nerealno zadržati iznose tehničkog kapaciteta na ulazima iz proizvodnje na razinama koje su postizane u prošlosti.
 1. Ulaz/izlaz na interkonekcijama
Tehnički kapacitet interkonekcija određuju se bilateralnom suradnjom s operatorima transportnih sustava s kojima postoji zajednička interkonekcija i utvrđuje se u zajedničkom  interkonekcijskom sporazumu, u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/703 оd 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka.
 
Priprema modela mreže za hidrauličke proračune/simulacije
Hidrauličkim proračunima provjerava se može li transportni sustav zadovoljiti potrebe za transportom plina koje proizlaze iz iznosa protoka na ulazima/izlazima koji su utvrđeni u ranijim fazama postupka.
Za navedene hidrauličke proračune koristi se specijalizirani računalni programski paket za simulaciju procesa u plinovodnim mrežama, u statičkim i dinamičkim scenarijima protoka. Programski paket SIMONE visoko je standardiziran i nudi izbor različitih značajki i dubine modeliranja, a sve se može kontrolirati istim grafičkim korisničkim sučeljem. Pri korištenju računalnog programa za hidrauličke simulacije kao dva skupa podataka potrebnih za izvođenje simulacija treba razlikovati mreže i scenarije.
Mreža je opis tehničkih karakteristika glavnih komponenti transportnog sustava (plinovodi, slavine, regulacijski ventili, kompresorska postrojenja) i njihove međusobne povezanosti. Osnovni parametri za svaki pojedini segment mreže plinovoda su unutarnji promjer cijevi, duljina, hrapavost stjenke i nadmorska visina karakterističnih točaka. Za simulacije se uvijek koristi model mreže koji odgovara stvarnom stanju izgrađenosti transportnog sustava, uz eventualno dodane nove elemente mreže koji će biti aktivni u periodu za koji se utvrđuju tehnički kapaciteti.
Scenarij je skup podataka o očekivanim razinama protoka plina na ulazima/izlazima transportnog sustava, zadanim parametrima očekivanog ili dopuštenog tlaka plina, brzine protoka medija, temperature i sl. te podataka o režimu rada aktivnih elemenata mreže (regulacijski ventili i kompresorska postrojenja).
Statički scenarij za simulaciju podrazumijeva konstantne zadane uvjete i parametre (protoci na ulazima/izlazima, zadani tlakovi, postavke regulacije protoka i tlaka), s jednakim iznosom ukupnog protoka plina na ulazu u transportni sustav i na izlazu iz transportnog sustava.
Rezultat izvođenja simulacije je uspjela ili neuspjela simulacija. Neuspjela simulacija znači da mreža s aktualnim karakteristikama ne može zadovoljiti scenarijem zadane parametre protoka i tlaka. Ako je simulacija uspjela, može se zaključiti da mreža svojim karakteristikama zadovoljava zadani scenarij transporta plina, a rezultat simulacije su iznosi kapaciteta ili tlakova koji su u scenariju postavljeni kao nepoznate veličine odnosno vrijednosti koje su tražene kao rezultat proračuna.
 
Priprema karakterističnih scenarija i provedba hidrauličkih analiza
S obzirom na broj ulaza/izlaza transportnog sustava te promjenjivost potrošnje plina tijekom godine, moguće je postaviti vrlo veliki broj scenarija s različitim kombinacijama parametara protoka plina. Kako bi se broj potrebnih simulacija smanjio, odabiru se karakteristični najnepovoljniji scenariji transporta plina. Najnepovoljnijim scenarijima transporta za mrežu RH mogu se smatrati scenariji s najvećom očekivanom potrošnjom plina distribucijskih sustava u zimskim uvjetima i istovremenom najvećom potrošnjom svih krajnjih kupaca koji su izravno povezani na transportni sustav te scenariji transporta s najmanjom očekivanom potrošnjom plina, ali visokom razinom uvoza plina, preuzimanja plina iz terminala za UPP, skladištenja i tranzita. Scenarijima najveće očekivane potrošnje u pravilu se provjerava dostatnost ulaznih kapaciteta i karakteristika mreže za zadovoljavanje potrošnje plina u RH te se utvrđuju potencijali za tranzit i izvoz plina u takvim uvjetima. Za scenarije najmanje očekivane potrošnje plina karakteristična su velika opterećenja protokom pojedinih dijelova mreže, velike brzine strujanja te posljedično veći gradijenti pada tlaka duž plinovoda koji također mogu biti ograničavajući faktor, usprkos niskoj razini potrošnje plina.
Ako zadana mreža može zadovoljiti karakteristične scenarije s dijametralno suprotnim postavkama i parametrima, može se zaključiti da su provedivi i scenariji transporta s blažim zahtjevima.
 
Interpretacija rezultata proračuna i utvrđivanje iznosa kapaciteta za objavu i rezervacije
Opisanim postupkom operator transportnog sustava verificira iznose tehničkih kapaciteta koje će staviti na raspolaganje korisnicima transportnog sustava za rezervaciju i korištenje, što znači da se korisnicima usluge transporta jamči raspoloživost kapaciteta u svim uvjetima tijekom godine bez obzira na razinu potrošnje plina ili različite kombinacije korištenja dobavnih pravaca. Unošenjem ovako utvrđenih tehničkih kapaciteta u SUKAP informacijski sustav, oni postaju važeći parametri u postupku rezervacije i raspodjele kapaciteta te su i javno dostupni putem postojećih mehanizama javne objave podataka na internetskoj stranici operatora transportnog sustava.