Procedure na interkonekcijama: nominacije, uparivanja, alokacije i uravnoteženja

Poslovna pravila i procedure za nominacije i postupak uparivanje (matching) količina plina po korisnicima transportnog sustava, za raspodjelu izmjerenih količina i uravnoteženje, određene su sporazumom između operatora susjednih transportnih sustava.

 

Interkonekcija Dravaszerdahely – Donji Miholjac (Mađarska – Hrvatska)

 
Razmjena osnovnih podataka o korisnicima transportnog sustava (shipper pairs)

Novi korisnik TS-a na interkonekciji dužan je uz podnošenje zahtjeva za rezervacijom kapaciteta na interkonekciji dostaviti Plinacru podatak o identifikacijskom kodu svakog korisnika TS-a koji na TS Mađarske ima za njega ugovoren transport najmanje 5 radnih dana prije početka korištenja rezerviranog kapaciteta.


Prije nego li novi korisnik TS-a počne koristiti uslugu ugovorenog transporta na interkonekciji, OTS-ovi FGSZ i PLINACRO međusobno potvrđuju podatke o 'paru korisnika TS-a' (shipper pair): naziv korisnika TS-a, identifikacijski kod korisnika TS-a i identifikacijski kodovi svih njegovih partnera na strani susjednog TS-a.


Nominacija korištenja transportnog sustava
 
Gornja ogrjevna vrijednost [kWh/m3 pri 25°C/0°C] za nominacije na TS Mađarske objavljuje se na web stranici FGSZ-a. Za nominiranje na TS RH koristi se pretvorbeni faktor 0,901 (propisan u Mrežnim pravilima transportnog sustava).

SPOJENI kapacitet
 • Voditelj bilančne skupine dužan je poslati nominaciju na UMS Dravaszerdahely  za spojeni kapacitet do 14:00 sati.
 • Nominacija za spojeni kapacitet dostavlja se mađarskom OTS-u FGSZ.
NESPOJENI kapacitet
 • Voditelj bilančne skupine dužan je poslati nominaciju na UMS Dravaszerdahely za nespojeni kapacitet do 14:00 sati.
 • Nominacija za nespojeni kapacitet dostavlja se mađarskom OTS-u FGSZ i hrvatskom OTS-u PLINACRO.
 
NOMINACIJE
 • Nominacije za spojeni i  nespojeni kapacitet na UMS Dravaszerdahely voditelj bilančne skupine dužan je dostaviti odvojeno od nominacije za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, ako jedan ili više opskrbljivača unutar bilančne skupine uvozi plin od dva ili više opskrbljivača ili trgovaca u Mađarskoj.
 • Tablica ima onoliko stupaca koliko bilančna skupina ima parova korisnika TS-a (shipper pair mađarskog i hrvatskog opskrbljivača). Količine se unose u energiji, iskazano u mjernoj jedinici kWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti (kWh/m3 pri 25˚C/0˚C).
 • Nominacija za pojedini plinski dan dostavlja se u zasebnoj datoteci. Opći naziv datoteke je YYYYMMDD_NOM_EICCODE_ROG_01, gdje se „YYYYMMDD“ odnosi na datum za koji se nominacija podnosi, a „EICCODE“ je EIC oznaka bilančne skupine. Zadnja znamenka u imenu datoteke označava verziju datoteke tog dana. Ako se nominacija, iz bilo kojeg razloga, šalje više puta zadnja znamenka se povećava za 1.
 • Nominacijska tablica sadrži sljedeće podatke:
  • Datum transporta
  • Lokacija
  • Operator koji potvrđuje nominaciju
  • Uzvodni operator
  • Nizvodni operator
  • Par korisnika TS-a (shipper-pair code)
  • Operator koji šalje nominaciju
  • Ogrjevna vrijednost za dan transporta (GCV [kWh/m3n]; 25°C/0°C)
  • Verzija nominacije
  • Satne količine [kWh] za svaki sat plinskog dana
 • Ako se nominacije razlikuju uzvodni operator primjenjuje 'pravilo manjeg', što znači da se za prihvaćenu nominaciju uzima manji iznos.
 • Ako Plinacro zaprimi potvrdu uparenih količina (matching confirmation) u kojoj je primijenjeno 'pravilo manjeg', odmah o tome obavještava voditelja bilančne skupine na koju se smanjenje nominiranih količina odnosi.
 • Na osnovu takve obavijesti voditelj bilančne skupine šalje renominaciju za bilančnu skupinu koju vodi.
 • Iznos količina plina kojeg su operatori uzajamno potvrdili uparivanjem (matching confirmation) za svaki par korisnika TS-a smatra se predanom količinom plina na interkonekciji i raspodjeljuje se u tom iznosu u postupku alokacije (raspodjele) količina po parovima korisnika TS-a, te se navodi u dnevnom izvještaju.
 
 

Interkonekcija UMS Rogatec – (Slovenija – Hrvatska)


Razmjena osnovnih podataka o korisnicima transportnog sustava (shipper pair)
Novi korisnik TS-a na interkonekciji dužan je uz podnošenje zahtjeva za rezervacijom kapaciteta na interkonekciji dostaviti PLINACRU podatak o identifikacijskom kodu svakog korisnika TS-a koji na transportnom sustavu Slovenije ima za njega ugovoren transport najmanje 5 radnih dana prije početka korištenja rezerviranog kapaciteta.

Prije nego novi korisnik transportnog sustava (TS) započne koristiti uslugu ugovorenog transporta na interkonekciji, operatori transportnih sustava (PLINOVODI i PLINACRO) međusobno potvrđuju podatke o 'paru korisnika TS-a' (shipper pair): naziv korisnika TS-a, identifikacijski kod korisnika TS-a i identifikacijski kodovi svih njegovih partnera na strani susjednog transportnog sustava.
 

Renominacija na interkonekcijama
U slučaju potrebe za promjenom nominacije količina plina na interkonekcijama voditelj bilančne skupine dužan je, najmanje dva puna sata prije zahtijevane promjene, dostaviti operatoru transportnog sustava podatke o renominaciji količina plina koje će na interkonekciji predati u transportni sustav i/ili koje će na pojedinoj interkonekciji preuzeti iz transportnog sustava u plinskom danu na koji se renominacija odnosi, razrađeno za svaki sat plinskog dana po parovima korisnika transportnog sustava na obje strane interkonekcije, a najviše do iznosa ugovorenog kapaciteta po svim ugovorima o transportu plina za predmetni plinski dan na pojedinoj interkonekciji, nakon čega operator transportnog sustava provodi redovan postupak uparivanja. Voditelj bilančne skupine navedenu promjenu nominacije količina plina na interkonekciji mora uvrstiti u nominaciju korištenja transportnog sustava.

Voditelj bilančne skupine može renominirati iznos nominacije samo za sate koji slijede najmanje dva puna sata nakon trenutka podnošenja renominacije.

Renominacija na interkonekcijama – zbog aktiviranja energije uravnoteženja
U slučaju promjene nominacije količina plina na interkonekcijama zbog aktiviranja energije uravnoteženja,  ponuditelj energije uravnoteženja provodi postupak renominacije količina plina na interkonekciji slanjem nove nominacijske tablice u kojoj je osim redovne nominacije uvrštena i količina aktivirane energije uravnoteženja.