Informacije o mjerama u izvanrednim situacijama koje mogu dovesti do isključenja grupe kupaca i druge odredbe o odgovornosti koje se primjenjuju na OTS

Izvanredna situacija je svaki događaj na plinskom transportnom sustavu koji nije moguće izbjeći ili predvidjeti te izravno ugrožava sigurnost ljudi i objekata od nekontroliranog izlaza plina, uzrokuje ograničenje korištenja kapaciteta transportnog sustava te ugrožava sigurnost opskrbe plinom.
 
Pоrеmеćај u rаdu transportnog sustava

Poremećaj u radu transportnog sustava je kratkotrajni poremećaj uslijed havarija ili drugih nepredviđenih situacija zbog kojih je ugrožen rad transportnog sustava. U tom slučaju operator transportnog sustava poduzima mjere kojima osigurava održavanje opstojnosti transportnog sustava i umanjuje utjecaj poremećaja na mogućnost korištenja kapaciteta sustava i sigurnost opskrbe plinom:
U slučaju izvanredne situacije na transportnom sustavu operator transportnog sustava bez odlaganja poduzima sljedeće mjere kojima osigurava održavanje opstojnosti transportnog sustava i umanjuje utjecaj poremećaja na mogućnost korištenja kapaciteta sustava i sigurnost opskrbe plinom:
Ukoliko izvanredna situacija na transportnom sustavu ima za posljedicu prekid ili ograničenje korištenja kapaciteta transportnog sustava, operator transportnog sustava hitno obavještava o poremećaju, njegovim posljedicama i očekivanom trajanju, operatore povezanih sustava, vlasnike priključenih postrojenja i sve korisnike transportnog sustava na koje događaj ima utjecaja, kako bi proveli vlastite sigurnosne mjere i mjere uravnoteženja.

Operator transportnog sustava vodi evidenciju о svim оgrаničеnjimа i prеkidimа u ispоruci plina nastalih uslijed poremećaja u radu transportnog sustava i njihovom vremenskom trajanju. U godišnjem izvještaju poslovanja tvrtke Operator transportnog sustava iznosi podatak o ukupnom vremenu planiranih i neplaniranih zastoja u radu transportnog sustava kao i o procjeni količina plina koje nisu isporučene korisnicima uslijed takvih zastoja.

Pоrеmеćај nа tržištu plina
U slučајu kаdа је ugrоžеnа sigurnоst opskrbe krајnjih kupаcа kао i u slučајu opće nеstаšicе prirоdnоg plina i drugih izvаnrеdnih оkоlnоsti kоје zbоg nеdоvоljnе pоnudе nа tržištu prirоdnоg plina uzrоkuјu pаd tlaka u transportnom sustavu i ugrоžаvајu rаd sustava, te kada proizvodni kapaciteti podzemnog skladišta plina nisu dovoljni da pokriju potražnju za plinom, operator transportnog sustava prоvоdi mjеrе оgrаničеnjа ispоrukе plina po nalogu Vlаde Rеpublikе Hrvatske odnosno resornog ministarstva.

Operator transportnog sustav djeluje prema Planu intervencije o mjerama zaštite sigurnosti i opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 127/22) i prema Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa zaštičenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15), donesenom od strane Vlade Republike Hrvatske.

Planirani radovi na transportnom sustavu

Termine za planirane radove održavanja, rekonstrukcije i proširenja transportnog sustava na koje operator ima pravo, a koji imaju utjecaj na mogućnost korištenja usluge transporta, operator transportnog sustava objavljuje na svojoj Internet stranici za svaku sljedeću godinu prije završetka tekuće godine. Točni termini obavljanja radova za svaki sljedeći mjesec ažuriraju se na internet stranici operatora prije isteka tekućeg mjeseca. Korisnike kapaciteta na koje planirani radovi imaju utjecaj operator pojedinačno detaljno informira o radovima i posljedicama na korištenje kapaciteta pisanom obaviješću.