Pravila uravnoteženja, obračun troškova uravnoteženja i odstupanja od nominacija


Operator transportnog sustava provodi uravnoteženje transportnog sustava sukladno odredbama Uredbe BAL, Pravilima o oraginizaciji tržišta plina i Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Odgovornost za uravnoteženje

Primarnu odgovornost za dnevno uravnoteženje portfelja svoje bilančne skupine ima svaki voditelj bilančne skupine. Voditelj bilančne skupine dužan je svakodnevno uravnoteživati količine plina koje njegova bilančna skupina predaje u transportni sustav s količinama koje preuzima iz transportnog sustava. Za uravnoteženje vlastitog portfelja, voditelj bilančne skupine može koristiti ugovorene kapacitete transportnog sustava te svoje pravo na renominaciju transportnog sustava i korištenja sustava skladišta plina, trgovinu na virtualnoj točki trgovanja u plinskom danu D-1 za plinski dan D i unutar plinskog dana D, kao i trgovinu na trgovinskoj platformi operatora tržišta plina.

Postupanje operatora transportnog sustava

 
Ako aktivnosti uravnoteženja od strane voditelja bilančnih skupina izostanu ili nisu dostatne za uravnoteženje transportnog sustava, operator transportnog sustava za uravnoteženje poduzima sljedeće radnje:
  • koristi raspoložive proizvode na trgovinskoj platformi operator tržišta plina kao pozitivnu ili kao negativnu energiju uravnoteženja
  • koristi energiju uravnoteženja za uslugu uravnoteženja
 
U slučaja da je iznos procijenjenog ukupnog odstupanja izvan objavljenih granica procijenjenog ukupnog odstupanja, operator transportnog sustava poduzima radnju uravnoteženja u iznosu količina plina koja će procijenjeno ukupno odstupanje smanjiti do iznosa unutar granica procijenjenog ukupnog odstupanja. 

Operator transportnog sustava će prilikom poduzimanja radnji uravnoteženja dati prednost proizvodima na trgovinskoj platformi, ali u slučajevima kada je to ekonomski opravdano, prednost će dati energiji uravnoteženja za uslugu uravnoteženja. Ako nema odgovarajućih proizvoda na trgovinskoj platformi, operator transportnog sustava, prije aktiviranja usluge uravnoteženja, objavljuje informaciju o potrebnom iznosu energije uravnoteženja proizvoda na trgovinskoj platformi. 

Operator transportnog sustava aktivira uslugu uravnoteženja u slučaju kada dnevne ponude energije uravnoteženja nisu dostatne za dovođenje transportnog sustava unutar operativnih granica.


Informacije za uravnoteženje

Operator transportnog sustava tijekom plinskog dana D svakih sat vremena, u razdoblju od 9:30 do 22:30 sati, utvrđuje i objavljuje na službenoj internetskoj starnici procijenjeno ukupno odstupanje. Operator transportnog sustava objavljuje  tijekom plinskog dana D, svakih sat vremena, u razdoblju od 9:30 do 22:30 sati, podatke o količinama plina izmjerene  u proteklim satima u plinskom danu D, iskazano zbirno za izlaze iz transportnog sustava prema distibucijskim sustavima.
Operator transportnog sustava za plinski dan D,​
 voditeljima bilančnih skupina omogućava pristup podacima o ostvarenim protocima na ulazima u transportni sustav i na izlazima iz transportnog sustava za pripadnu bilančnu skupinu, za protekle sate plinskog dana D.
Informacije za uravnoteženje moguće je pronaći ovdjeObračun troškova uravnoteženja

Obračun troškova uravnoteženja provodi se prema odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina donesenim od strane Hrvatskog operatora tržišta energije i Metodologiji utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava donesenoj od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije.
 

Obračun naknade za dnevno odstupanje

Dnevno odstupanje bilančne skupine utvrđuje operator transportnog sustava i dostavlja u konačnom izvještaju operatoru tržišta plina, koji na temelju konačnog izvještaja izrađuje obračun naknade za dnevno odstupanje skupine i dostavlja voditelju bilančne skupine. Naknada za dnevno odstupanje bilančene skupine je novčani iznos koji voditelj bilančne skupine treba platiti ili ima pravo primiti ovisno o utvrđenom dnevnom odstupanju.


Obračun provedenih radnji uravnoteženja

Operator tržišta plina provodi obračun za voditelja bilančne skupine koji je sudjelovao u trgovanju proizvodima na trgovinskoj platformi radi radnji uravnoteženja poduzetih od strane operatora transportnog sustava odnosno obračun za pružatelja energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja. 


Obračun naknade za neutralnost

Neutralnost je načelo prema kojem operator tržišta plina ne smije biti ni na dobitku ni na gubitku nakon provedenih obračuna veznih za uravnoteženje transportnog sustava. Operator tržišta plina, za obračunsko razdoblje utvrđuje sumu svih novčanih iznosa temeljem obračuna naknade za dnevna odstupanja bilančne skupine, obračuna trgovanja na trgovinskoj platformi radi poduzetih radnji uravnoteženja operatora transportnog sustava i obračuna aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, te za obračunsko razdoblje utvrđuje dobitak ili gubitak na računu operatora tržišta plina.


Obračun odstupanja od nominacija

Obračun odstupanja od nominacija izrađuje operator tržišta plina na temelju konačnog izvještaja i dostavlja voditelju bilančne skupine. Ako je, za pojedinu bilančnu skupinu, odstupanje od nominacije na kraju pojedinog plinskog dana veće od dozvoljenog odstupanja od nominacije, operator tržišta plina će toj bilančnoj skupini ispostaviti račun za odstupanje od nominacije i prikupljena sredstva prema tom računu uplatiti predviđujućoj strani.

Iznos koji se obračunava za odstupanje od nominacija za plinski dan jednak je umnošku 3% prosječne primjenjive cijene i odstupanja od nominacije.