Trgovanje kapacitetima na sekundarnom tržištu

Korisnik transportnog sustava može ugovoreni kapacitet na pojedinom ulazu u transportni sustav i/ili izlazu iz transportnog sustava trgovanjem na sekundarnom tržištu prenijeti na drugog korisnika transportnog sustava, isključivo uz pisanu suglasnost operatora transportnog sustava.

Korisnik transportnog sustava može na ulazu u transportni sustav trgovati ugovorenim kapacitetima transportnog sustava:
 
(a) prijenosom ugovorenog kapaciteta (prijenos ugovora o transportu plina)
(b) prijenosom prava korištenja ugovorenog kapaciteta.

Korisnik transportnog sustava, na izlazu iz transportnog sustava može trgovati ugovorenim kapacitetima transportnog sustava sklapanjem ugovora o prijenosu ugovora o transportu plina.


PRIJENOS UGOVORENOG KAPACITETA/PRAVO KORIŠTENJA UGOVORENOG KAPACITETA

Trgovanje kapacitetima transportnog sustava na sekundarnom tržištu na interkonekciji, provodi se na aukcijskoj platformi, sukladno odredbama Uredbe CAM.

Trgovanje kapacitetima transportnog sustava na sekundarnom tržištu na pojedinom ulazu u transportni sustav i/ili izlazu iz transportnog sustava provodi se na informacijskoj platformi operatora transportnog sustava.

Sklapanjem ugovora o prijenosu kapaciteta, postojeći korisnik transportnog sustava (Prenositelj) djelomično ili u cijelosti izlazi iz ugovornog odnosa s operatorom transportnog sustava, a novi korisnik transportnog sustava (Stjecatelj) stupa u njegovu ugovornu poziciju.

Sklapanje ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta nema utjecaja na ugovorni odnos između operatora transportnog sustava i postojećeg korisnika transportnog sustava (Prenositelja). Novi korisnik transportnog sustava (Stjecatelj) dobiva pravo korištenja ugovorenog kapaciteta Prenositelja, a voditelj bilančne skupine čije je član, pravo nominacije i renominacije.

Prenositelj i Stjecatelj koji žele trgovati kapacitetima na sekundarnom tržištu, dužni su potvrditi trgovanje kapacitetima na odgovarajućoj platformi, najmanje 24 sata prije početka vremenskog razdoblja na koje se trgovanje odnosi.
 
LISTA PONUDE I POTRAŽNJE KAPACITETA NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU

Operator transportnog sustava objavljuje listu ponude i potražnje kapaciteta na sekundarnom tržištu prvog radnog dana nakon zaprimanja uredno ispunjenih obrasca od strane korisnika transportnog sustava.
Lista ponude i potražnje kapaciteta na sekundarnom tržištu
Operator transportnog sustava nije zaprimio obrasce za ponudu/potražnju kapaciteta na sekundarnom tržištu.


TRGOVANJE UGOVORENIM KAPACITETOM NA ULAZU I IZLAZU U RH
Trgovanje ugovorenim kapacitetom na ulazu i/ili izlazu u RH provodi se putem SUKAP-a, a pokreće ga prenositelj najavom trgovanja.
Opskrbljivač ili trgovac plinom koji trgovanjem na sekundarnom tržištu na ulazu i/ili izlazu u RH želi steći ugovoreni kapacitet, dužan je prije sudjelovanja u trgovanju kapacitetima na sekundarnom tržištu u pojedinoj plinskoj godini dostaviti operatoru transportnog sustava sredstvo osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice ovjerene od javnog bilježnika. Ako je vrijednost namjeravanog trgovanja, uvećana za PDV, veća od 1 milijun kuna, stjecatelj je dužan dostaviti jednu ili više dodatnih bjanko zadužnica za potrebe osiguravanja te razlike.
 
TRGOVANJE UGOVORENIM KAPACITETOM NA INTERKONEKCIJI
Trgovanje ugovorenim kapacitetom na interkonekciji provodi se putem aukcijskih platformi, a može ga pokrenuti prenositelj ili stjecatelj.
Kapacitetom koji je ugovoren kao spojeni kapacitet može se trgovati na sekundarnom tržištu isključivo kao spojenim kapacitetom.
Prenositelj i stjecatelj dužni su potvrditi pokrenutu transakciju najkasnije 24 sata prije početka vremenskog razdoblja na koje se trgovanje odnosi.
Prenositelj i stjecatelj dužni su ispuniti i dostaviti OTS-u potpisanu Obavijest o trgovanju na sekundarnom tržištu na interkonekciji kako bi ista bila odobrena.
Provođenje transakcija na sekundarnom tržištu putem RBP platforme
Prenositelj kapaciteta koji pokreće transakciju putem RBP platforme, uz sve podatke koje unosi u sučelje, dužan je u polje Comment upisati broj Obavijesti o raspodjeli kapaciteta transportnog sustava temeljem koje je kapacitet kojim se trguje ugovoren.