Postupak u slučaju prekida prekidivog kapaciteta

Usluga ugovorenog prekidivog kapaciteta na pojedinom ulazu u transportni sustav i/ili na pojedinom izlazu iz transportnog sustava prekida se u slučaju kada je ukupna nominacija dnevnih količina svih korisnika transportnog sustava na pojedinom ulazu u transportni sustav i/ili na pojedinom izlazu iz transportnog sustava veća od tehničkog kapaciteta.

Prekidivost nominacije temelji se na „pro rata“ principu.

Svakom korisniku transportnog sustava prihvaća se nominacija temeljem rezervacije stalnog kapaciteta, dok se preostali iznos nominacije za pojedinog korisnika transportnog sustava izračunava iz razlike tehničkog kapaciteta i ukupno nominirane količine svih korisnika transportnog sustava na osnovu „pro rata“ principa.

Operator transportnog sustava obavještava voditelja bilančne skupine u kojoj se prekidivost dogodila o mjestu prekida (ulazu u transportni sustav i/ili izlazu iz transportnog sustava), razlogu prekidanja, početku prekidanja, trajanju prekidivosti.

Ovisno o zaprimljenim nominacijama operator transportnog sustava obavještava o prekidivosti dan prije plinskog dana ili u plinskom danu na koji se nominacija odnosi. U slučaju prekidivosti prekidivog kapaciteta omogućena je renominacija za bilančne skupine na koje se prekinutost odnosi.