Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-03233
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA Multiwarn II, Miniwarn B, Pac Ex2, X-AM 7000, X-AM 5000 PN-T-512/23-HV
 
5.9.2023Odluka o početku postupka nabave
8.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja