Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-03102
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA U REGIJI ISTOČNA HRVATSKA PN-T-474/23-AS
 
18.8.2023Odluka o početku postupka nabave
29.8.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.9.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.9.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
13.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja