Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-03461
Predmet:UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/22-AB
 
4.11.2022Odluka o početku postupka nabave
7.11.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.11.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.11.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.11.2022Odluka o odabiru / poništenju
15.12.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja