Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-02225
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-453/22-AS
 
7.7.2022Odluka o početku postupka nabave
14.7.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.8.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.8.2022Odluka o odabiru / poništenju
21.9.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja