Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-00849
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA U 2022, po grupama:GRUPA A-136 SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B-167 JUŽNA HRVATSKA GRUPA C-168 SJEVERNA HRVATSKA GRUPA D-176 ISTOČNA HRVATSKA PN- T-136-167-168-176/22-AS
 
15.3.2022Odluka o početku postupka nabave
22.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
18.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja