Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01987
Predmet:Uredski materijal PN-UREDMAT/21-LR
 
13.9.2021Odluka o početku postupka nabave
17.9.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.9.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.10.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.10.2021Odluka o odabiru / poništenju
4.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja