Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01475
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJE I UMJERAVANJA EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-389/21-AS
 
7.7.2021Odluka o početku postupka nabave
13.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
8.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja