Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/0BP-00647
Predmet:PN-T-101, 234, 236, 245, 250/21/TP, GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJA TRANSPORTA PLINA PN-T-101, 234, 236, 245, 250/21/TP
 
8.4.2021Odluka o početku postupka nabave
14.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja