Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00762
Predmet:UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/20-AB
 
27.7.2020Odluka o početku postupka nabave
3.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.8.2020Odluka o odabiru / poništenju
23.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja