Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00818
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA PLINACRA PN-T-484/20-SP
 
12.8.2020Odluka o početku postupka nabave
20.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
22.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja