Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00634
Predmet:USLUGA SERVISA, POPRAVKA, KALIBRACIJE I UMJERAVANJA EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-391/20-SP
 
2.7.2020Odluka o početku postupka nabave
7.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.7.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
10.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja