Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00633
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-390/20-SP
 
26.6.2020Odluka o početku postupka nabave
7.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
16.7.2020Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja