Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00747
Predmet:USLUGA SERVISA, POPRAVKA, KALIBRACIJE I UMJERAVANJA EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-420/19-SP
 
9.7.2019Odluka o početku postupka nabave
19.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
23.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja