Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00360
Predmet:Poravnavanje terena na trasama plinovoda u Regijama transporta plina, po grupama kako slijedi: Grupa 1) - 277 - Središnja Hrvatska, Grupa 1) - 281 - Južna Hrvatska PN-T-277,281-18-LR
 
24.4.2018Odluka o početku postupka nabave
27.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
18.5.2018Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja