Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-00352
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-274/18-NV
 
23.4.2018Odluka o početku postupka nabave
26.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.5.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.5.2018Odluka o odabiru / poništenju
16.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja