Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00323
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM POSLOVNE ZGRADE PLINACRO-a, SAVSKA 88a, ZAGREB PN-Z-340/17-AS
 
17.5.2017Odluka o početku postupka nabave
22.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.7.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2017Odluka o odabiru / poništenju
14.8.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja